Dienstleistungen - 238130-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Polen-Podegrodzie: Abholung von Siedlungsabfällen

2020/S 099-238130

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Podegrodzie
Ort: Podegrodzie
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-386
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Połeć, Elżbieta Popardowska
E-Mail: gmina@podegrodzie.pl
Telefon: +18 4459033
Fax: +18 4484951

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.podegrodzie.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019–2022”

Referenznummer der Bekanntmachung: DIN-ZA.271.1.22.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019–2022

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511300 Müllsammlung
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, sprzątaniu i zagospodarowaniu odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019–2022. W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:

Aa) z przystanków i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmujących łącznie 87 punkty oraz transport tych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia dotyczy odpadów o kodzie: 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W zakres zamówienia wchodzi sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów. Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych odbywać się będzie, co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od początku maja do końca września i raz na tydzień w pozostałym okresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Podegrodzie, z późniejszymi jego zmianami. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej powyżej, Wykonawca świadczący usługę ma obowiązek nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię i wówczas zobowiązany jest wykonać usługi określone umową w krótszych odstępach czasu. Wykonawca ma obowiązek również monitorować w tym celu ilość odpadów w koszach oraz na każde telefoniczne zgłoszenie osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego w ciągu 24 h od chwili zgłoszenia opróżnić przepełniony kosz uliczny. Wykonawca jest obowiązany przewidzieć taką sytuację i ująć dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ. Wykaz przystanków i miejsc publicznych stanowi załącznik nr 10.1 do specyfikacji. Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 02/01/2019
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 019-041266

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: DIN-ZA.271.1.22.2018
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019–2022

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
27/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SUEZ Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków, Oddział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 37
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 408 238.32 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

18. Środki odwoławcze

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511300 Müllsammlung
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
90910000 Reinigungsdienste
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

3.11. Miejsce realizacji zamówienia – gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, POLSKA.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, sprzątaniu i zagospodarowaniu odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie w latach 2019–2022. W ramach przedmiotu zamówienia będą odbierane odpady z następujących miejsc:

Aa) z przystanków i miejsc publicznych (kosze uliczne usytuowane przy drogach), obejmujących łącznie 87 punkty oraz transport tych odpadów do miejsc zagospodarowania. Przedmiot zamówienia dotyczy odpadów o kodzie: 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03 bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji do ich zagospodarowania, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, o których mowa w art. 17 i 18 oraz zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 992). Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przestrzegania w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W zakres zamówienia wchodzi sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych przy drogach, placach i przystankach komunikacyjnych, a także uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów. Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych odbywać się będzie, co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od początku maja do końca września i raz na tydzień w pozostałym okresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Podegrodzie, z późniejszymi jego zmianami. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej powyżej, Wykonawca świadczący usługę ma obowiązek nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię i wówczas zobowiązany jest wykonać usługi określone umową w krótszych odstępach czasu. Wykonawca ma obowiązek również monitorować w tym celu ilość odpadów w koszach oraz na każde telefoniczne zgłoszenie osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego w ciągu 24 h od chwili zgłoszenia opróżnić przepełniony kosz uliczny. Wykonawca jest obowiązany przewidzieć taką sytuację i ująć dodatkowe koszty w kalkulacji wynagrodzenia przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ. Wykaz przystanków i miejsc publicznych stanowi załącznik nr 10.1 do specyfikacji. Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SIWZ z załącznikami.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 02/01/2019
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 408 238.32 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SUEZ Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków, Oddział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 37
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiany dokonano w oparciu o § 14 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp: w zakresie wynagrodzenia konieczność dokonania zmiany umowy wynika z faktu, iż przyjęta do skalkulowania oferty stawka zagospodarowania 1 tony odpadów z dniem 1 stycznia 2020 r. znacznie wzrosła.

W związku z powyższym wystąpiła konieczność odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z przystanków i miejsc publicznych z terenu gminy Podegrodzie o wartości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia określonej w umowie. Łączny wzrost ceny o 41 041,13 PLN brutto.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zmiany dokonano w oparciu o § 14 ust. 1 pkt 4): „Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych postanowień umowy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp”. Konieczność dokonania zmiany umowy w zakresie przedkładania kart przekazania odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi wzorami, tj. z formy papierowej na elektroniczną w systemie BDO, wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 309 600.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 347 601.05 PLN