Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 238184-2022

04/05/2022    S87

Polska-Warszawa: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

2022/S 087-238184

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-209163)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AGENCJA UZBROJENIA
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 Warszawa (dla przesyłek kurierskich 00-065 Warszawa)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j. w.
E-mail: au.stlad@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873412
Faks: +48 261873444
Adresy internetowe:
Główny adres: https://au-bip.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych

II.1.2)Główny kod CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest dostawa 20 egz. Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych (dalej "ZLSB"). ZLSB przeznaczony jest do likwidacji skażeń biologicznych na powierzchniach sprzętu wojskowego, infrastruktury oraz pomieszczeń, dezynfekcji pomieszczeń zamkniętych lub wnętrz pojazdów i dowolnych powierzchni na sprzęcie wojskowym i obiektach infrastruktury.

ZLSB składa się z:

- rozpylacza do dezynfekcji powierzchni umożliwiającego nanoszenie odkażalnika w postaci piany i w formie dyspergowanego roztworu – do przenoszenia i użycia przez jedną osobę;

- zamgławiacza (fumigatora) do dezynfekcji pomieszczeń – do użycia przez jedną osobę;

- zapasu odkażalnika charakteryzującego się skutecznością sporobójczą (niszczenia formy przetrwalnikowej) wobec endosporów bakterii Bacillus Anthracis (pałeczki wąglika). Dokumenty odniesienia wskazujące minimalną skuteczność odkażalnika zostaną wskazane w Opisie Potrzeb i Wymań (OPiW), który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

- wyposażenia pomocniczego (min. opakowania, zestawu części zamiennych, zestawu naprawczego i zestawu obsługowego).

ZLSB powinny być nowe i spełniać wymagania określone we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych, z uwzględnieniem ewentualnych zmian, które mogą wyniknąć podczas prowadzonych negocjacji. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert zostaną zamieszczone w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-209163

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 1, pkt 2
Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp, dotyczące:

- sytuacji finansowej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.2;

- zdolności technicznej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.3.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 1 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego):

1) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp i kryteriów selekcji (wzór - Załącznik nr 2 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.2 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret pierwsze;

3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret drugie;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp, dotyczące:

- sytuacji finansowej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.2;

- zdolności technicznej, określonej szczegółowo w sekcji III.2.3.

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 1 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego):

1) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 - 4 ustawy Pzp i kryteriów selekcji (wzór - Załącznik nr 2 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.2 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret pierwsze;

3) dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.3 - dla warunku określonego powyżej, t.j. w pkt 1 ppkt 2 tiret drugie;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późń. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

7) oświadczenia Wykonawcy, (wzór - załącznik nr 5 do ogłoszenia, udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego) w zakresie art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),

8) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 2 ppkt 2)
Zamiast:

2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

2) dokumenty i oświadczenie, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 6 - osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Powinno być:

2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

2) dokumenty i oświadczenie, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 8 - osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 7, pkt 8
Zamiast:

7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5.

Powinno być:

7. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1,3,4.

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5 i 7-8.

Numer sekcji: III.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 6, pkt 7
Zamiast:

6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie na jaki Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5.

Powinno być:

6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1,3,4.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:

1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie na jaki Wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór - załącznik nr 4 udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);

2) dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 4 - 5 i 7-8.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 5
Zamiast:

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III 2.1 pkt. 2 ppkt 1, III 2.2 pkt. 8 ppkt 1 oraz III 2.3 pkt. 7 ppkt 1 należy sporządzić w języku polskim w postaci papierowej,

opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Sekcji III 2.2 pkt. 6 i Sekcji III 2.3 pkt. 5, pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci

papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem, przekazać w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu sporządzone w postaci

papierowej przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać odpowiednio zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. poz. 2452). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego.

Powinno być:

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III 2.1 pkt. 2 ppkt 1 i ppkt 7 , III 2.2 pkt. 8 ppkt 1 oraz III 2.3 pkt. 7 ppkt 1 należy sporządzić w języku polskim w postaci papierowej, opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Sekcji III 2.2 pkt. 6 i Sekcji III 2.3 pkt. 5, pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem, przekazać w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu sporządzone w postaci papierowej przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać odpowiednio zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. poz. 2452). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego.

Numer sekcji: III.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 3
Zamiast:

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

1) pkt 2 ppkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) pkt 2 ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Powinno być:

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

1) pkt 2 ppkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) pkt 2 ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator

lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3) pkt 2 ppkt 8 - składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informację o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: