Bauleistung - 238208-2020

22/05/2020    S99    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Umspann-Unterstation

2020/S 099-238208

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO13328043
Postanschrift: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010325
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Direcția comercială – Cristina Oprisa
E-Mail: nicoleta.popovici@transelectrica.ro
Telefon: +40 213035786
Fax: +40 213035670

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.transelctrica.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095997
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizare staţia electrică 220/110/20 kV Arefu

Referenznummer der Bekanntmachung: 13328043/2020/24271
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232221 Umspann-Unterstation
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziţia lucrărilor de modernizare ce au drept scop modernizarea la nivelul tehnologiei actuale a staţiei 220/110/20 kV Arefu pentru asigurarea cerinţelor de siguranţă din sistem, a noilor norme de securitate a muncii şi instalaţiilor şi a celor de protecţie a mediului.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel:

— in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si

— in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 33 626 449.97 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31600000 Elektrische Ausrüstung
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Statia Arefu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pentru realizarea obiectivului este necesară achiziția lucrăilor de execuție printr-un contract care să prevadă implementarea echipamentelor și materialelor puse la dispoziție de Transelectrica S.A. ȋn cadrul contractului C216/2016 ȋncheiat cu acordul C964/2019.

In afara lucrăilor de executie preconizate se vor achiziționa și o serie de servicii (proiectare: actualizare documentație conform legislației ȋn vigoare, elaborare devize formular F1-F5, elaborare documentație DE, AS BUILT, teste SAT, PIF stație etc.), cȃt și o serie de componente care nu s-au livrat ȋn contractul C216/2016 (de ex.: cutii de conexiuni, dulapuri, servicii interne, fibră optică etc.).

Valoarea estimata a contractului (care se va incheia prin prezenta procedura si in raport cu care se vor evalua ofertele) este de 33 626 449,97 RON (fara TVA).

Achizitorul va pune la dispozitia executantului echipamente in valoare de 13 622 623 RON (fara TVA) si servicii in valoare de 741 217,9 RON (fara TVA), valoare care nu trebuie inclusa in propunerea financiara deoarece nu este supusa ofertarii. Valoarea estimata totala rezulta din: valoarea estimata a contractului (care se va incheia prin prezenta procedura si in raport cu care se vor evalua ofertele) plus valoarea echipamentelor puse la dispozitie de beneficiar si valoarea cheltuielilor efectuate anterior si este de: 33 626 449,97 RON + 741 217,9 RON + 13 622 623 RON = 47 990 290,87 RON (fara TVA).

Propunerea financiara totala care va fi evaluata de autoritatea contractanta nu va cuprinde valoarea echipamentelor puse la dispozitie de catre achizitor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta 2: persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Nitu Catalin – presedinte directorat;

— Grecia Ionut-Bogdan – membru directorat;

— Stanciu Marius-Viorel — membru directorat;

— Marcu Corneliu-Bogdan – membru directorat ;

— Miu Andreea-Mihaela – membru directorat;

— Dinu Ana-Iuliana – Director UEFA;

— Stanciu Florin – manager DSFTM;

— Zirnovan Cristiana – manager DBRM;

— Pirvu Maria Beatrice – specialist-responsabil CFP;

— Simoiu Mihaela-Nicoleta – specialist-responsabil CFP;

— Lazarescu Dan Cristian Filip – p/director djc. manager DGCRIR;

— Straton Cristiadis Alina – manager DAJAR;

— Nicolae Sorinela – consilier juridic;

— Vlasceanu Aurelia – consilier juridic;

— Langer Georgiana – consilier juridic;

— Sandu Eugen Petru – sef Serviciul SSMASMI;

— Smeeianu Ion – director DMIPCEIE;

— Voronca Simona Louise – manager DICR;

— Harhoiu Marius Serban – director Directia comerciala;

— Ifrim Ionut Irinel – manager DAIMMSP;

— Radescu Cerasela Aritina – manager DAMMMVBSA;

— Popovici Nicoleta Raluca – sef SAI;

— Oprisa Ioana Cristina – expert achizitii publice;

— Constantin Mihaela – expert achizitii publice;

— Catalin Camelia – expert achizitii publice;

— Monac Cosmin-Mihai – p. director UMA;

— Raducanu Florentina – director investitii;

— Marciu Roxana – manager program;

— Stoicescu Emilia – sef SATCIP DTEETN;

— Boata Constantin – sef Serviciul investitii st. Pitesti;

— Tanasescu Bogdan Gabriel – sef Serviciul SCPA st. Pitesti;

— Ghemaru Cristian – sef Serviciul exploatare st. Pitesti;

— Mihai Daniel Iulian – sef Serviciul CMSSM;

— Ioneci Radu-Ion – sef Serviciul CTSI;

— Paun Dragos George – inginer principal;

— Ceausu Cristiana Ionela – inginer pr. sp.;

— Stan Adriana Marieta – inginer;

— Dinoci Cristian Mihaita – sef CE Bradu;

— Nitescu George Ciprian – sef statie Arefu.

Modalitatea de îndeplinire: operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert susținător) nu trebuie sa se regaseasca în situatia prevazuta la art. 73 conform L 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: fiecare operator economic va completa la nivelul DUAE informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul 8 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L 99/2016.) pus la dispoziție de entitatea contractantă în sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE. Entitatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerinta 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentul echivalent emis în țara de rezidență, tradus în limba română, urmează să fie prezentat, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine sau să fie înscriși în registre profesionale/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție sectorială.

Cerinta 2: atestare ANRE tip E1 sau echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 – proiectare de posturi de transformare, statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; atestare ANRE tip E2 sau echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 – executare de posturi de transformare, statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; atestatele ANRE tip E1 si E2 sunt in conformitate cu prevederile art. 8 din Ordin ANRE nr. 45/2016 si art. 93 alin. (1) punctul 2) din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012. (informatii pe site ANRE: www.anre.ro). Conform Ordin ANRE nr. 45/2016, art. 4:

(1) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-un stat membru UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, daca îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

(a) detine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, corespunzator tipurilor de lucrari ce vor fi realizate, emis de o autoritate publica din tara de origine sau de orice alta entitate din tara de origine, îndreptatita sa emita un astfel de document;

(b) transmite la ANRE o cerere redactata în limba româna, conform modelului din Anexa nr. 1, însotita de o traducere necertificata în limba româna a documentului prevazut la lit. a) si o declaratie pe propria raspundere, întocmita sau tradusa în limba româna conform modelului din Anexa nr. 2, semnata de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îsi asuma respectarea obligatiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum si un document de înregistrare la autoritatile competente tara de origine, tradus în limba româna în forma necertificata;

(c) detine o confirmare emisa de ANRE prin care se recunoaste acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmita conform modelului din Anexa nr. 3 si se confirma îndeplinirea cerintelor de la lit. a), b) si e);

(d) respecta, pe durata desfasurarii activitatilor de proiectare, executare si verificare a instalatiilor electrice, obligatiile prevazute la art. 31, corespunzator tipurilor de lucrari realizate;

(e) face dovada achitarii unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12, pentru tipul de atestat pentru care se solicita echivalarea competentelor [cf. art. 4 din Anexa la Ordinul ANRE 45/2016];

(2) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-o tara membra UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, pe durata de valabilitate a documentului prevazut la alin. (1) lit. a);

(3) Operatorul economic, persoana juridica straina înregistrata într-un alt stat decât Elvetia sau într-un st […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri medie anuala – ofertantul (operator economic individual sau membrii asocierii impreuna) trebuie să dovedească o cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele trei exerciții financiare încheiate, respectiv 2017, 2018, 2019 de cel puțin 25 000 000 RON. Echivalentul in alta valuta se calculeaza la cursul de schimb mediu anual valuta/RON stabilit de BNR pentru anii respectivi, publicat pe site-ul www.bnr.ro

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor financiare invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator. Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art. 73 Legea nr. 99/2016 si în situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016; art. 178 din Legea 99/2016 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 si informatii aferente art. 188/Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE: toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat – ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) dovedește ca a realizat în mod corespunzator:

1. Prin experiență similară se înțelege îndeplinirea de activități de complexitate comparabilă cu cele ale contractului ce urmează a fi atribuit, cu tensiunea de minim 110 kV, respectiv execuția lucrărilor de construcții-montaj cu tensiunea de minim 110 kV și furnizarea de echipamente necesare pentru realizarea/modernizarea/retehnologizarea/extinderea de stații electrice și/sau înlocuirea de echipamente în stații electrice;

2. Pentru demonstrarea experienței similare în sensul menționat mai sus, ofertantul dovedește, în baza a minimum un contract sau mai multor contracte, din care să rezulte că lucrările similare au fost executate în ultimii cinci ani, produsele similare au fost livrate în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor), iar valoarea cumulată a lucrărilor și furnizărilor este de minimum 10 000 000 RON fara TVA. În cazul în care ofertanții vor prezenta, ca experiență similară, documente/contracte realizate în stații electrice de 110 kV/medie tensiune, se vor lua în considerare și lucrările executate la medie tensiune. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR.

Proportia de subcontractare: ofertantul va mentiona pentru fiecare subcontractant partea din contract pe care acesta are intentia sa o subcontracteze (daca este cazul) – se vor indica activitatile subcontractate, cat si procentul subcontractat; subcontractarea se va face in conditiile capitolului VI – sectiunea I – „Subcontractarea” din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea conditiilor contractuale. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor entității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse/lucrari/servicii, perioada aferenta experientei similare, valoarea contractului/valoarea partiala a contractului indeplinita pana la data-limita de depunere a ofertelor, procentul aferent ofertantului, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. DUAE va fi completat astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procese-verbale de recepție, recomandări, contracte, acorduri de asociere, procese verbale de receptie a punerii in functiune (PIF), procese-verbale la terminarea lucrărilor, procese-verbale de recepție finală, procese-verbale de recepție pe obiect si/sau alte documente relevante. Din documente va rezulta clar valoarea de contract executata de ofertant (inclusiv in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (proiectare, executie, furnizare). DUAE va fi completat astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date.

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si cu Notificarea ANAP nr. 240/2016; odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul GP: Ofertantul trebuie sa constituie GP în cuantum de 250 000 RON.

Perioada de valabilitate a GP, sase luni de la termenul-limita de primire a ofertelor. Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității/entității contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în RO54RNCB0072005800630001 deschis la BCR sector 1, Bucuresti (pentru RON); RO14BRDE410SV18545934100 deschis la BRD Academiei, Bucuresti (pentru EURO), SWIFT BRDEROBU. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data-limită de depunere a ofertelor. Din cauza numarului limitat de caractere de la aceasta sectiune, informatiile complete privind garantia de participare se regasesc in anexa la fisa de date denumita: „Anexa instructiuni pentru ofertanti”.

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10 % din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 46 din Anexa la HG nr. 394/2016.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Vizita la amplasament: operatorul economic care își exprimă în scris intenția de a vizita amplasamentul, poate participa la vizita organizată de entitatea contractantă în cea de-a 15-a zi, a 16-a zi și a 17-a zi lucrătoare de la data publicării anunțului de participare, între orele 9-15. Pentru a participa la vizita amplasamentului, operatorul economic trebuie să remită EC o solicitare scrisă în acest sens. Solicitarea trebuie să fie primită de EC cu cel puțin 6 zile înainte de data vizitei. Solicitarea constă în transmiterea pe adresa de email: cristina.oprisa@transelectrica.ro a formularului pentru acces din Sectiunea II – „Formulare” (completat, ștampilat și semnat de reprezentantul legal al societății). În anexa la formularul de acces se va menționa numele complet al persoanelor care vor participa la vizită. De asemenea, se va remite împreună cu formularul de acces și o copie a actului de identitate (CI sau pașaport) a persoanelor nominalizate în anexă. La vizitarea amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate în solicitarea menționată anterior. Costurile ocazionate de vizita la amplasament (transport, cazare etc.) pentru persoanele care vor participa din partea operatorului economic vor fi suportate de către aceștia.

Pentru instrucțiuni suplimentare necesare ofertanților, vă rugăm să accesați „Anexa instructiuni pentru ofertanti” la prezentul anunț.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020