Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 238271-2018

02/06/2018    S104

Czech Republic-Děčín: Electricity distribution and control apparatus

2018/S 104-238271

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Distribuce, a.s.
National registration number: 24729035
Postal address: Teplická 874/8
Town: Děčín IV - Podmokly
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 405 02
Country: Czechia
Contact person: Ing. Roman Miczka
E-mail: roman.miczka@cez.cz
Telephone: +420 591113742
Internet address(es):
Main address: http://www.cezdistribuce.cz
Address of the buyer profile: http://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávky trafostanic betonových (kioskových) - stanice s vnitřní obsluhou 22 kV

II.1.2)Main CPV code
31200000 Electricity distribution and control apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky trubek Trafostanic betonových (stanice s vnitřní obsluhou 22 kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu a pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy na základě Kupní smlouvy pro období cca 2 let.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 22 500 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky trubek Trafostanic betonových (stanice s vnitřní obsluhou 22 kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu a pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy na základě Kupní smlouvy pro období cca 2 let.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Veřejná zakázka je zadána na základě rámcové smlouvy č. RSD 003-2018.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Dodávky trafostanic betonových (kioskových) - stanice s vnitřní obsluhou 22 kV

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/05/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Betonbau, s.r.o.
National registration number: 49614819
Postal address: Průmyslová 698/5a
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 108 00
Country: Czechia
E-mail: Miroslav.Moravek@betonbau.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 10 125 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Title:

Dodávky trafostanic betonových (kioskových) - stanice s vnitřní obsluhou 22 kV

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/05/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Techco-Electrics ETS, s.r.o.
National registration number: 48207926
Postal address: Riegrova 1874
Town: Teplice
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 415 01
Country: Czechia
E-mail: michal.arnold@techco-electric.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 6 750 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Title:

Dodávky trafostanic betonových (kioskových) - stanice s vnitřní obsluhou 22 kV

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/05/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ELTRAF, a.s.
National registration number: 46357483
Postal address: Kralice49
Town: Uhlířské Janovice
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 285 04
Country: Czechia
E-mail: oupicky@eltraf.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 5 625 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2018