Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 238285-2019

Submission deadline has been amended by:  503345-2019
22/05/2019    S98    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Reparatie van locomotieven

2019/S 098-238285

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská 1
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK010
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Betíková
E-mail: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220294495

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300

Referentienummer: 374/2019-SeON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50223000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 296 025.19 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35121000
51612000
72212000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 296 025.19 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 68
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2019