Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 23831-2021

19/01/2021    S12

Belgicko-Brusel: Podpora vypracovania certifikačného mechanizmu na odstraňovanie uhlíka

2021/S 012-023831

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, CLIMA.A.4 – Planning, Financial Resources & HR Business Correspondent
Poštová adresa: Avenue de Beaulieu 24, Beaulieulaan 24
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1160
Štát: Belgicko
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/clima/tenders_en
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora vypracovania certifikačného mechanizmu na odstraňovanie uhlíka

Referenčné číslo: CLIMA/2020/OP/0006
II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Niektoré metódy na odstraňovanie uhlíka, vrátane pozemných riešení, a zachytávanie a využívanie oxidu uhličitého (CCU – Carbon Capture and Utilization) môžu mať schopnosť, za určitých podmienok, prispievať k dekarbonizácii hospodárstva.

Na poskytnutie náležitej podpory pre príslušné metódy na odstraňovanie uhlíka by bolo možným riešením navrhnúť mechanizmus certifikácie, ktorým by sa mohol stanoviť objem odstraňovania a ukladania oxidu uhličitého. Tento mechanizmus certifikácie by mal zaisťovať technologickú neutralitu, predchádzať dvojitému započítaniu emisií, zaisťovať spoľahlivosť a riešiť stálosť sekvestrácie uhlíka.

Takýto mechanizmus certifikácie by si vyžadoval prísny postup a správu kompatibilnú s rozsiahlymi inventármi skleníkových plynov. Podpora je potrebná na analýzu rôznych možností a poskytnutie rôznych náležitých riešení, aby tento mechanizmus fungoval správne.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 280 225.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

„extra muros“.

II.2.4)Opis obstarávania:

Podpora vypracovania certifikačného mechanizmu na odstraňovanie uhlíka.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 70
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a pridelenie zdrojov / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 50/50
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 125-305336
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 340201/2020/836974/SER/CLIMA.C.2
Názov:

Podpora vypracovania certifikačného mechanizmu na odstraňovanie uhlíka

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
24/11/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 6
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Umweltbundesamt GmbH
Poštová adresa: Spittelauer Lände 5
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
PSČ: 1090
Štát: Rakúsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Carbon Counts GmbH
Poštová adresa: Feurbachstrasse 38
Mesto/obec: Frankfurt am Main
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 60325
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Ecologic Institut gemeinnützige GmbH
Poštová adresa: Pfalzburger Strasse 43-44
Mesto/obec: Berlin
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 10717
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Ramboll Management Consulting AS
Poštová adresa: Hannemanns Allé 53
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK DANMARK
PSČ: 2300
Štát: Dánsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 300 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 280 225.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/01/2021