Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 238367-2022

05/05/2022    S88

България-София: Касети с тонер

2022/S 088-238367

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
Национален регистрационен номер: 0006954060000
Пощенски адрес: ул. Г. С. РАКОВСКИ № 102
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Иванина Белева - директор на дирекция "Централизирано възлагане и обществени поръчки"
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1095
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи

устройства“. Провежда се за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление на МС

№ 385/2015 г. Състои се от 5 (пет) обособени позиции. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи

устройства, за които са предназначени, са подробно описани в техническите спецификации, намиращи се в

групите с изисквания „Техническо предложение“ в ЦАИС ЕОП и в образците на ценова оферта намиращи се в

групите с изисквания „Ценово предложение“ в ЦАИС ЕОП, към всяка от обособените позиции. Възложителят ще

сключи отделно рамково споразумение за всяка обособена позиция с първите трима класирани участници по

съответната обособена позиция. Възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. ще сключват договор/ри с

тримата изпълнители въз основа на рамковите споразумения за доставки на тонери по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗОП

- определени всички условия.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 850 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)”

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

На територията на Р. България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)”, участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Ксерокс.

          Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на печатаща и копирна техника с марка Ксерокс или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

          Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация за марката и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 4 в ЦАИС ЕОП.

По тази обособена позиция е сключено рамково споразумение от ЦОП № СПОР-5/13.04.2022 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде

удължен с не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения

срок на неговото действие.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 199-518386
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 39752
Обособена позиция №: 4
Наименование:

ОП4: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
13/04/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: РОЕЛ-98 ООД
Национален регистрационен номер: 121798467
Пощенски адрес: бул. "Христо Смирненски" № 53
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: roel-98@roel-98.com
Телефон: +359 29461920
Факс: +359 28433216
Интернет адрес: https://roel-98.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: РОНОС ООД
Национален регистрационен номер: 831176328
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски №.84, Бизнес център Urban Model ет.7 офис 38-39
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: zop@officemarket.bg
Телефон: +359 28221900
Факс: +359 28221900
Интернет адрес: http://www.ronos.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 850 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 850 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/04/2022