Services - 238372-2020

22/05/2020    S99

Denmark-Copenhagen: Low-voltage installation work

2020/S 099-238372

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: A/S Storebælt
National registration number: 10634970
Postal address: https://sundogbaelt.dk/
Town: København V
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 1601
Country: Denmark
Contact person: SBF - Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@SBF.DK
Telephone: +45 33416242
Internet address(es):
Main address: https://sundogbaelt.dk/
I.6)Main activity
Other activity: Ejer af infrastruktur

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udskiftning af lavspændingstavler i tunnel og portaler

II.1.2)Main CPV code
45315600 Low-voltage installation work
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De eksisterende el-tavler i Storebæltforbindelsens jernbanetunnel og de 2 portalbygninger, er fra tunnelens åbning i 1997. Derfor står de nu over for en udskiftning. Overordnet er der tale om en 1:1 udskiftning, men der vil være principper og funktioner i de enkelte tavler, som er anderledes i forhold til de eksisterende tavler. For yderligere information se afsnit II.2.4) nedenfor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 12 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
51112000 Installation services of electricity distribution and control equipment
45311100 Electrical wiring work
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02 Sjælland
Main site or place of performance:

København V

II.2.4)Description of the procurement:

Tavletyperne er fordelt på hhv. hovedfordelingstavler (op til 1 000 A), forsyningstavler til maskinanlæg (op til 400 A), forsyningstavler til bygningsinstallationer (op til 200 A) og UPS-forsynede fordelingstavler. Storebæltsforbindelsen har eget 10 kV distributionsnet og 10/0,69/0,4 kV distributionstransformere.

Forbrugsmæssigt vil der ikke være forskel på de eksisterende og de nye tavler, men det er ordregivers ønske at gøre de nye tavler væsentlig mere intelligente end de gamle. Det betyder blandt andet, at kommunikationen mellem tavler og SRO ønskes ændret fra hårdtfortrådet DI/DO til Profinet samt, at tavlernes komponenter skal kunne levere driftsdata til ”skyen” til brug for driftens overgang fra forebyggende vedligehold til tilstandsbaseret vedligehold.

Leverancen gennemføres som en entrepriseaftale på en tjenesteydelse, hvor den samlede leverance er delt op i et antal delydelser af hensyn til logistik og installations tilgængelighed. Ydelsen omfatter demontagen af 166 stk. eksisterende lavspændingsforsyningstavler i Sprogø og Halskov portaler og ramper, i 31 tværtunneler samt geninstallering og afprøvning af tilsvarende nye tavler.

På grund af tavlernes placering, vil der, under projektgennemførelsen, være store krav til den logistiske koordinering mellem alle projektets involverede parter.

Der er tale om udskiftning af lavspændingsforsyningstavler på et anlæg i drift, som er vital for opretholdelsen af jernbanetrafikken på en af landets hovedstrækninger. Der er derfor høje krav til honoreringen af planlagte opgaver.

For installationen gælder det, at der kun vil være adgang til tunnelen om natten, hvorfor al installation i de 31 tværtunneler er natarbejde. Tavler og materialer, som skal bruges i tunnelen skal læsses i løbet af dagen inden natarbejdets påbegyndelse. Installationsarbejder i portalbygningerne og på ramperne vil være dagsarbejde.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Metode og kvalitetssikring / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Organisation og bemanding / Weighting: 30
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Det skal bemærkes, at de i tilbudslisten anførte poster vedr. tillægsydelser alene er et skøn over forbruget og at ordregiver ikke forpligter sig til at købe ind på disse poster.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 191-465173
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Udskiftning af lavspændingstavler i tunnel og portaler

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/05/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bravida Danmark A/S
National registration number: 14769005
Postal address: Park Allé 373
Town: Brøndby
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2605
Country: Denmark
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 7 785 075.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Town: x
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2020