Доставки - 238389-2014

15/07/2014    S133    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Белене: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2014/S 133-238389

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: Отдел „СИП и ФП“
На вниманието на: Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
5930 Белене
България
Телефон: +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
Факс: +359 65831062

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://obshtina.belene.net/_index.php

Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/_index.php

Електронен достъп до информация: http://obshtina.belene.net/pp.htm

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене“.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Белене, община Белене, област Плевен.

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
За об. позиция № 4 Периодични доставки на хранителни продукти (Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни, кореноплоди и др.) по предварителна заявка и спецификация за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене за срок от 24 месеца. Пълният обхват и пълно изброяване хранителните продукти са посочени в раздел IV. Технически спецификации към документацията за участие.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000 - DA28 - FA02 - FA03, 15300000 - DA28 - FA02 - FA03

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 86 738 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
00661-2013-0015
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 224-389542 от 19.11.2013

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 36 Обособена позиция №: 4 - Заглавие на обособената позиция: „Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни, кореноплоди“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
19.3.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Хранителни стоки — Плевен“ АД, ЕИК 114082268, Ид. № по ДДС BG 114082268
гр. Плевен, ул. „Кичево“ № 2
5800 Плевен
България
Адрес за електронна поща: hrstoki@mbox.contact.bg, slavihinov@yahoo.com
Телефон: +359 64892222 / 888940248
Интернет адрес: http://www.hrankomers.com/hrstoki.html
Факс: +359 64892251

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 76 206 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 86 738 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 24
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:

VIES — потвърждение на номер по ДДС може да се извърши на следния Интернет-адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html.

Коментар относно надвишаването на първоначално обявената прогнозна стойност по тази обособена позиция, и крайната стойност на сключения договор за обществена поръчка:

— по смисъла на решения в практиката на КЗК (№96/22.02.2007г. — http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/KZK/reshenie%2096%20-%20prepiska%2081.pdf; Решение №1096 от 4.9.2013 г. — http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300037570 при липса на фиксирана стойност на поръчката в документацията или определен диапазон в рамките на който участниците следва да оферират цена за изпълнение на поръчката, то прекратяване на процедурата при липса на конкретни мотиви, от които да се удостовери какъв е в действителност отпуснатия финансов ресурс, на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗОП е незаконосъобразно. Обстоятелството, че в обявлението за обществената поръчка е посочена прогнозна стойност не означава, че всички ценови предложения надхвърлящи тази стойност следва да се отстранят от участие, с мотива, че възложителят не разполага със съответните средства за изпълнение на поръчката. Възложителят следва да изложи ясни мотиви, основаващи се на конкретни доказателства, от които да се удостовери точния размер на отпуснатите средства, тъй като обявената в решението за откриване на поръчката стойност не е конкретно определена, а е „прогнозна“. Прогнозната стойност има вероятностен характер. Тя служи за определяне на очаквани и предполагаеми стойности, от които са възможни допустими отклонения. Тази стойност не е константна, непроменлива величина. Напротив, тя предполага степен на вариантност, поради което не може да бъде критерий, установяващ точно фиксиран показател. Начинът, по който е определена прогнозната стойност, показва, че възложителят очаква реалната стойност на поръчката да варират под или над прогнозната, т.е. ценовите предложения могат да я превишават или да бъдат под нейния размер. Този извод се подкрепя и от факта, че възложителят не е посочил изрично да не бъде превишавана, не е посочил минимален и максимален праг, каквато възможност е имал, което недвусмислено показва, че не изключва предложения над посочената прогнозна стойност. В този смисъл прогнозната стойност за настоящата обособена позиция № 4, посочена в обявлението — 76 206 BGN без ДДС не е нито минимална, нито максимална величина, след като възложителят изрично не я е определил като такава. В тази връзка не могат да бъдат споделени доводи, че прогнозната стойност е прогнозно окончателна най-висока стойност. Така посочената прогнозната стойност в т. 3 от „Информация относно обособените позиции“ по об. позиция № 4 в Обявлението, няма характеристиките на фиксирана сума и максимално допустим праг. Следователно, посоченото от възложителя основание не съдържа предварително установен фиксиран предел за финансовите предложения на участниците, който не следва да бъде превишаван;

— в постановено по същество окончателно Решение №8915/26.06.2014г. на Върховния административен съд (http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/6a79c934bc9cbabcc2257d01004d9a3d?OpenDocument) съдебния състав извежда в заключение: Неправилно е отъждествяването на понятието „прогнозна стойност“ с максимално допустимата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на обществената поръчка е елемент от обявлението и документацията за участие, който бива определен от възложителя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. След като възложителят не е посочил изрично, че прогнозната стойност на обществената поръчка представлява горна граница за ценовите оферти на участниците, както и изричното изискване към участниците представените от тях оферти да са в рамките на предвидената прогнозна стойност, представянето на ценово предложение, надхвърлящо посочената сума за прогнозна стойност, не е основание за отстраняване от участие.

VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Срок за подаване на жалби е съгласно чл. 120 от ЗОП.

Решението за възлагане по настоящата процедура е обжалвано във КЗК http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300040413. Административния орган по решаване на спора се е произнесъла в полза на Община Белене. Решението на КЗК не е обжалвано пред ВАС.

VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
ул. „България“ № 35
5930 Белене
България
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
Телефон: +359 65834672
Интернет адрес: http://obshtina.belene.net/_index.php
Факс: +359 65831062

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10.7.2014