Dienstleistungen - 238398-2020

22/05/2020    S99    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Otwock: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 099-238398

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Karczewska 48
Ort: Otwock
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Bąbik
E-Mail: k.babik@opwik.com
Telefon: +48 227794296
Fax: +48 227794296

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.opwik.com

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 3/2020 UE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock, POLSKA jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (własny załadunek) w załączniku nr 1 do umowy.

Osady objęte przedmiotem zamówienia pochodzą z biologicznego procesu oczyszczania ścieków w Otwockiej oczyszczalni. Osady te są ustabilizowane w procesie fermentacji metanowej, a następnie odwodnione mechanicznie.

Kod osadów (ustabilizowane osady ściekowe) – 19 08 05.

Ilość osadów do wywozu z lagun osadowych – ok. 11 000 Mg.

Ilość osadów do sukcesywnego wywozu – 25–35 Mg/d (ok. 9 000 Mg).

Zawartość suchej masy w osadzie – 18–25 %.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 5 140 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków w Otwocku, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock, POLSKA, jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (własny załadunek). Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania osadów ściekowych, przez co rozumie się załadunek na własne samochodowe środki transportowe, przewóz do miejsc odzysku bądź przetwarzania i poddanie odzyskowi bądź przetworzeniu z zachowaniem wymogów określonych ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).

1. Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny adres i odległość w km od miejsca wytwarzania do miejsca odzysku bądź przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę: 80 % cena oraz 20 % odległość od miejsca załadunku do miejsca odzysku bądź przetwarzania.

2. Osady objęte przedmiotem zamówienia pochodzą z biologicznego procesu oczyszczania ścieków w Otwockiej Oczyszczalni. Osady te są ustabilizowane w procesie fermentacji metanowej, a następnie odwodnione mechanicznie.

2.1. Kod osadów (ustabilizowane osady ściekowe) – 19 08 05.

2.2. Ilość osadów do wywozu z lagun osadowych – ok. 11 000 Mg.

2.3. Ilość osadów do sukcesywnego wywozu – 25–35 Mg/d (ok. 9 000 Mg)

2.4. Zawartość suchej masy w osadzie – 18–25 %.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Odległość od miejsca załadunku do miejsca przetwarzania / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 042-100032
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2020/S 042-1000328
Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Eko-Erde sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Lisa Kuli 25
Ort: Marki
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-270
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 600 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 140 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 0-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@upz.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się: w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. powyżej wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy:

5.1. odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

5.2. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5.3. odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych,

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania);

5.4. odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu:

6.1. w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

6.2. skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem;

6.3. w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze;

6.4. skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zw...

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 4587801
Fax: +48 4587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020