Services - 238398-2020

22/05/2020    S99

Pologne-Otwock: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 099-238398

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Karczewska 48
Ville: Otwock
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Code postal: 05-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Bąbik
Courriel: k.babik@opwik.com
Téléphone: +48 227794296
Fax: +48 227794296

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.opwik.com

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych

Numéro de référence: 3/2020 UE
II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock, POLSKA jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (własny załadunek) w załączniku nr 1 do umowy.

Osady objęte przedmiotem zamówienia pochodzą z biologicznego procesu oczyszczania ścieków w Otwockiej oczyszczalni. Osady te są ustabilizowane w procesie fermentacji metanowej, a następnie odwodnione mechanicznie.

Kod osadów (ustabilizowane osady ściekowe) – 19 08 05.

Ilość osadów do wywozu z lagun osadowych – ok. 11 000 Mg.

Ilość osadów do sukcesywnego wywozu – 25–35 Mg/d (ok. 9 000 Mg).

Zawartość suchej masy w osadzie – 18–25 %.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 5 140 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Lieu principal d'exécution:

Oczyszczalnia Ścieków w Otwocku, POLSKA.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock, POLSKA, jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (własny załadunek). Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania osadów ściekowych, przez co rozumie się załadunek na własne samochodowe środki transportowe, przewóz do miejsc odzysku bądź przetwarzania i poddanie odzyskowi bądź przetworzeniu z zachowaniem wymogów określonych ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).

1. Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny adres i odległość w km od miejsca wytwarzania do miejsca odzysku bądź przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę: 80 % cena oraz 20 % odległość od miejsca załadunku do miejsca odzysku bądź przetwarzania.

2. Osady objęte przedmiotem zamówienia pochodzą z biologicznego procesu oczyszczania ścieków w Otwockiej Oczyszczalni. Osady te są ustabilizowane w procesie fermentacji metanowej, a następnie odwodnione mechanicznie.

2.1. Kod osadów (ustabilizowane osady ściekowe) – 19 08 05.

2.2. Ilość osadów do wywozu z lagun osadowych – ok. 11 000 Mg.

2.3. Ilość osadów do sukcesywnego wywozu – 25–35 Mg/d (ok. 9 000 Mg)

2.4. Zawartość suchej masy w osadzie – 18–25 %.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Odległość od miejsca załadunku do miejsca przetwarzania / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 042-100032
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2020/S 042-1000328
Intitulé:

Sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/05/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Eko-Erde sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Lisa Kuli 25
Ville: Marki
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Code postal: 05-270
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 600 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 5 140 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 0-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@upz.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się: w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej;

4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. powyżej wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy:

5.1. odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

5.2. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5.3. odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych,

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania);

5.4. odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu:

6.1. w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

6.2. skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem;

6.3. w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze;

6.4. skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zw...

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.pl
Téléphone: +48 4587801
Fax: +48 4587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/05/2020