Services - 238417-2020

22/05/2020    S99    Services - Informations complémentaires - Procédure négociée 

Belgique-Zaventem: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 099-238417

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 072-173175)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Brussels Airport Company nv
Numéro national d'identification: 0890.082.292_27114
Adresse postale: Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw eerste verdieping (receptie)
Ville: Zaventem
Code NUTS: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Code postal: 1930
Pays: Belgique
Courriel: ABDstudy@brusselsairport.be
Téléphone: +32 27534500

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.brusselsairport.be

Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368727

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ABD Development Study

Numéro de référence: BAC nv-BAC/2020/13 -F05_0
II.1.2)Code CPV principal
71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Deze opdracht omvat een studie- en ontwerpopdracht met betrekking tot de realisatie van vier ontwikkelingen van fase één van het “Airport Business District” (hierna, “ABD”) op Brussels Airport. Dit kadert binnen het masterplan voor ABD dat werd ontwikkeld binnen de Strategische Visie 2040 van Brussels Airport Company nv.

Voor deze opdracht is Brussels Airport Company nv op zoek naar een geïntegreerd ontwerpteam met spelers die gericht zijn op kwaliteit en innovatie, waarin (minstens) volgende disciplines aanwezig zijn: architectuur, landschaps- en publieke ruimte architectuur, speciale technieken, stabiliteit, mobiliteit en duurzaamheid.

Het te realiseren programma in het kader van ABD fase één omvat volgende assets:

— kantoorgebouw met een indicatieve bruto-oppervlakte van 25 000 m2 tot 35 000 m2 met ondersteunende retail- en parking functies,

— hotel 4/5* met een indicatieve grootorde van 150 kamers,

— intermodale hub met flexibiliteit om hier op langere termijn een uitbreiding van de terminal te integreren,

— buitenruimte.

De opdracht omvat de fasen zoals toegelicht in het UEA.

Overeenkomstig artikel 135 van de Wet van 17.6.2016 inzake overheidsopdrachten is de opdracht onderverdeeld in vaste en voorwaardelijke gedeelten (zie UEA voor verdere toelichting).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 072-173175

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)Autres informations complémentaires:

Hierbij bezorgen wij u de Q&A voor ABD Integrated Architecture Study.