Services - 238420-2020

22/05/2020    S99    Services - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Services de santé et services sociaux

2020/S 099-238420

Services sociaux et autres services spécifiques – secteurs spéciaux

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 00-940
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Bartosik
Courriel: katarzyna.bartosik@poczta-polska.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Activité principale
Services postaux

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A. na terenie województwa zachodniopomorskiego (6 części)

Numéro de référence: BZA.2600.1109.2020
II.1.2)Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A., obsługiwanymi przez Region Kapitału Ludzkiego w Gdańsku Wydział Zamiejscowy w Szczecinie oraz inne komórki kadrowe Poczty Polskiej S.A., które za pośrednictwem Regionu Kapitału Ludzkiego w Gdańsku Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie wystąpią o wykonanie badań profilaktycznych. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określono w:

1) formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1.1–1.6. do SIWZ;

2) wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu świnoujskiego i kamieńskiego

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Świnoujście lub Kamień Pomorski.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu świnoujskiego i kamieńskiego. W okresie obowiązywania umowy badaniom podlegać będzie ok. 287 pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane były w placówce/placówkach znajdujących się na terenie miasta Świnoujścia lub w Kamieniu Pomorskim. Szczegółową charakterystykę rodzaju badań i liczby pracowników przewidzianych do badań określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki ryczałtowej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy. Zamawiający nie wskazuje rodzaju i zakresu badań niezbędnych do wykonania, ponieważ wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadający stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, biorący za przeprowadzone badania pełną odpowiedzialność. Liczba pracowników do przebadania na poszczególnych stanowiskach, wskazana w Załączniku nr 1.1 do SIWZ, może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia liczby pracowników do przebadania po cenach jednostkowych, określonych w Załączniku nr 1.1 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 36
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pożądany termin podpisania umowy: lipiec

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu myśliborskiego

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Myślibórz lub Dębno.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu myśliborskiego. W okresie obowiązywania umowy badaniom podlegać będzie ok. 513 pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne)

Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane były w placówce/placówkach znajdujących się na terenie miasta Myślibórz lub Dębno.

Szczegółową charakterystykę rodzaju badań i liczby pracowników przewidzianych do badań określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1.2 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki ryczałtowej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy. Zamawiający nie wskazuje rodzaju i zakresu badań niezbędnych do wykonania, ponieważ wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadający stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, biorący za przeprowadzone badania pełną odpowiedzialność. Liczba pracowników do przebadania na poszczególnych stanowiskach, wskazana w Załączniku nr 1.2 do SIWZ, może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia liczby pracowników do przebadania po cenach jednostkowych, określonych w Załączniku nr 1.2 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 36
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pożądany termin podpisania umowy: lipiec

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu wałeckiego i pilskiego

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Wałcz lub Piła.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu wałeckiego i pilskiego. W okresie obowiązywania umowy badaniom podlegać będzie ok. 323 pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane były w placówce/placówkach znajdujących się na terenie miasta Wałcza lub Piły.

Szczegółową charakterystykę rodzaju badań i liczby pracowników przewidzianych do badań określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1.3 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki ryczałtowej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy. Zamawiający nie wskazuje rodzaju i zakresu badań niezbędnych do wykonania, ponieważ wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadający stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, biorący za przeprowadzone badania pełną odpowiedzialność. Liczba Pracowników do przebadania na poszczególnych stanowiskach, wskazana w Załączniku nr 1.3 do SIWZ, może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia liczby Pracowników do przebadania po cenach jednostkowych, określonych w Załączniku nr 1.3 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 36
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pożądany termin podpisania umowy: lipiec

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu szczecineckiego i drawskiego

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Szczecinek.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu szczecineckiego i drawskiego. W okresie obowiązywania umowy badaniom podlegać będzie ok. 366 pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane były w placówce/placówkach znajdujących się na terenie miasta Szczecinek.

Szczegółową charakterystykę rodzaju badań i liczby pracowników przewidzianych do badań określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1.4 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki ryczałtowej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy. Zamawiający nie wskazuje rodzaju i zakresu badań niezbędnych do wykonania, ponieważ wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadający stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, biorący za przeprowadzone badania pełną odpowiedzialność. Liczba pracowników do przebadania na poszczególnych stanowiskach, wskazana w Załączniku nr 1.4 do SIWZ, może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia liczby pracowników do przebadania po cenach jednostkowych, określonych w Załączniku nr 1.4 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 36
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pożądany termin podpisania umowy: lipiec

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu kołobrzeskiego i gryfickiego

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Kołobrzeg.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu kołobrzeskiego i gryfickiego. W okresie obowiązywania umowy badaniom podlegać będzie ok. 800 pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane były w placówce/placówkach znajdujących się na terenie miasta Kołobrzeg.

Szczegółową charakterystykę rodzaju badań i liczby pracowników przewidzianych do badań określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1.5 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki ryczałtowej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy. Zamawiający nie wskazuje rodzaju i zakresu badań niezbędnych do wykonania, ponieważ wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadający stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, biorący za przeprowadzone badania pełną odpowiedzialność. Liczba pracowników do przebadania na poszczególnych stanowiskach, wskazana w Załączniku nr 1.5 do SIWZ, może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia liczby pracowników do przebadania po cenach jednostkowych, określonych w Załączniku nr 1.5 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 36
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pożądany termin podpisania umowy: lipiec

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego i świdwińskiego

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
85000000 Services de santé et services sociaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Lieu principal d'exécution:

Koszalin.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. na terenie powiatu koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego i świdwińskiego. W okresie obowiązywania umowy badaniom podlegać będzie ok. 2 598 pracowników (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane były w placówce/placówkach znajdujących się na terenie miasta Koszalina.

Szczegółową charakterystykę rodzaju badań i liczby pracowników przewidzianych do badań określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1.6 do SIWZ. Wykonawca dokonuje wyliczenia stawki ryczałtowej przebadania pracownika na podstawie charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy. Zamawiający nie wskazuje rodzaju i zakresu badań niezbędnych do wykonania, ponieważ wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia dla danego stanowiska pracy jest posiadający stosowne uprawnienia lekarz profilaktyk, biorący za przeprowadzone badania pełną odpowiedzialność. Liczba pracowników do przebadania na poszczególnych stanowiskach, wskazana w Załączniku nr 1.6 do SIWZ, może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia liczby pracowników do przebadania po cenach jednostkowych, określonych w Załączniku nr 1.6 do SIWZ przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: 36
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Pożądany termin podpisania umowy: lipiec

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złoży Zamawiającemu za pośrednictwem platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

4. Kryteria oceny ofert:

a) cena – waga 98 %;

b) termin płatności – waga 2 %.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.10)Identification des règles nationales applicables à la procédure:
Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: https://www.uzp.gov.pl
IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d’intérêt
Date: 01/06/2020
Heure locale: 11:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/05/2020