Marché de travaux - 238421-2020

22/05/2020    S99    Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure d'attribution de concession 

Bulgarie-Petrich: Travaux de construction

2020/S 099-238421

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 135-334019)

Base juridique:
Directive 2014/23/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Obshtina Petrich
Adresse postale: ul. „Tsar Boris III“ No. 24
Ville: Petrich
Code NUTS: BG413 Благоевград
Code postal: 2850
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Sonya Kostadinova
Courriel: koncesii@oapetrich.bg
Téléphone: +359 74569139
Fax: +359 74562090

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://petrich.bg/wps/portal/petrich/home

Adresse du profil d’acheteur: http://petrich.bg/wps/portal/petrich/home/concessions

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Концесия за строителство на обект „Спортен комплекс за професионелен и масов спорт, село Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Обект на концесията е спортен комплекс за професионален и масов спорт, село Марикостеново, община Петрич, област Благоевград, включваща следните сгради и съоръжения, които следва да се премахнат, реконструират и изградят от концесионера с негови средства: хотел/общежитие с ресторант, сграда за силова подготовка, възстановителен център и офиси; обслужваща сграда към къпалня; санитарен възел към спортните съоръжения; комплексът включва следните спортни съоръжения: футболно игрище, лекоатлетически писти за бягане, стипълчейс, дълъг и троен скок, скок височина, полигон за хвърляния (гюле, копие, диск, чук), къпалня и прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от ЗУТ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 135-334019

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)Autres informations complémentaires:

На основание чл. 164, ал. 2 от Закона за концесиите и във връзка с влязло в сила решение № 1153/24.10.2019 г. на КЗК по преписка № КЗК-675/12.08.2019 г., потвърдено с влязло в сила решение № 4535/15.04.2020 г. на ВАС по адм. дело № 14237/2019 г., с които се отхвърля подадената жалба срещу решение № 36/11.07.2019 г. на кмета на община Петрич за прекратяване на процедура за определяне на концесионер и откриване на нова процедура за определяне на концесионер за строителство на обект „Спортен комплекс за професионален и масов спорт, с. Марикостеново, общ. Петрич, обл. Благоевград“, процедурата за определяне на концесионер за строителство на спортен комплекс за професионален и масов спорт с. Марикостеново, общ. Петрич, обл. Благоевград се възобновява от етапа, на който е била спряна, а именно етап на подаване на заявления и оферти.

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.