Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 238442-2021

12/05/2021    S92

Polska-Urzędów: Lampy i oprawy oświetleniowe

2021/S 092-238442

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 072-182871)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Urzędów
Krajowy numer identyfikacyjny: 7151787639
Adres pocztowy: ul. Rynek 26
Miejscowość: Urzędów
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Kozik
E-mail: przetargi@urzedow.pl
Tel.: +48 818227682
Faks: +48 818225150
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Urzędów

Numer referencyjny: ZP:271.7.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1. Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED:

— demontaż 900 szt. istniejących opraw,

— wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego PGE dystrybucja S.A. Rejon Kraśnik, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Urzędów – załącznik nr 1 do SWZ,

— propozycja umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 072-182871

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 07/08/2021
Powinno być:
Data: 14/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/05/2021
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: