Diensten - 238489-2020

22/05/2020    S99    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Bergen: Aanbrengen van stijgbuizen

2020/S 099-238489

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bergen Kommune
Nationaal identificatienummer: 964338531
Postadres: Serviceboks 7880
Plaats: Bergen
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 5020
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Selma Sarajlija
E-mail: selma.sarajlija@bergen.kommune.no
Telefoon: +47 55565699

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/123245887.aspx

Adres van het kopersprofiel: https://www.bergen.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EEA 014-2020 Framework Agreement for Plumbing and Sanitary Services

Referentienummer: 2020/09725
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76480000 Aanbrengen van stijgbuizen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cancellation of the contest.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
44161000 Pijpleidingen
44162000 Pijpleidingstelsels
44163000 Pijpen en fittings
44167000 Diverse pijpfittingen
45231110 Bouwen van pijpleidingen
45231113 Herleggen van pijpleidingen
45232100 Aanvullende werkzaamheden voor waterpijpleidingen
45330000 Loodgieterswerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bergen Municipality, c/o the Agency for Buildings and Property, is cancelling contest EEA 014-2020 framework agreement for plumbing and sanitary services due to an error in the weighting of the award criteria.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 54.5.
Kostencriterium - Naam: Contract comprehension / Weging: 36.4.
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 9.1.
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract will be valid for 2 years, with an option for the contracting authority for up to further 2 years extension, to a maximum of 4 years.

The contracting authority can choose to extend the contract multiple times, for e.g. for 1 year at a time.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-183109
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

EEA 014-2020 Framework Agreement for Plumbing and Sanitary Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bergen Tingrett
Postadres: Postboks 7412
Plaats: Bergen
Postcode: 5020
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/05/2020