Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 238493-2019

23/05/2019    S99    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Lituania-Vilnius: Evaluarea limbii privind sensibilitatea la dimensiunea de gen în limba engleză și orice altă limbă din UE

2019/S 099-238493

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Adresă: Gedimino av.16
Localitate: Vilnius
Cod NUTS: LT011
Cod poștal: LT 01103
Țară: Lituania
E-mail: procurement@eige.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.eige.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4882
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Egalitatea dintre femei și bărbați

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Evaluarea limbii privind sensibilitatea la dimensiunea de gen în limba engleză și orice altă limbă din UE

Număr de referinţă: FWC EIGE/2019/OPER/04-Lots 1-2
II.1.2)Cod CPV principal
73210000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general este de a se asigura că publicațiile și/sau textele paginilor web ale EIGE sunt sensibile la dimensiunea de gen, clare, ușor de citit și implică factorii de decizie politică și publicul non-expert, fie în limba engleză, fie în alte limbi decât limba engleză.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Evaluarea limbii privind sensibilitatea la dimensiunea de gen în limba engleză

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73220000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LT
Cod NUTS: 00
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Un conținut clar, concis și implicit este esențial pentru a sprijini o mai bună luare a deciziilor bazate pe dovezi și informații de către factorii de decizie politică și alte părți interesate principale care depun eforturi pentru a atinge egalitatea între femei și bărbați. Obiectivul lotului 1 este de a sprijini EIGE în elaborarea publicațiilor care îndeplinesc această descriere.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru se încheie pe o perioadă de 12 de luni cu o posibilitatea reînnoirii pentru 12 luni de până la 3 ori, cu efect de la data intrării sale în vigoare.

Părțile trebuie să semneze un contract înainte de expirarea termenului contractului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Evaluarea limbii privind sensibilitatea la dimensiunea de gen în altă limbă din UE alta decât limba engleză

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Cod NUTS: LT
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul este de a sprijini EIGE în asigurarea calității limbajului pentru publicații sau texte de pe paginile web în alte limbi decât limba engleză și de a asigura un limbaj sensibil la dimensiunea de gen în limba țintă în conformitate cu textul original din limba engleză.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 220 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru se încheie pe o perioadă de 12 de luni cu o posibilitatea reînnoirii pentru 12 luni de până la 3 ori, cu efect de la data intrării sale în vigoare.

Părțile trebuie să semneze un contract înainte de expirarea termenului contractului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Astfel cum se indică în proiectul de contract.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/07/2019
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/07/2019
Ora locală: 11:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acestuia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2019