Услуги - 238502-2019

23/05/2019    S99

Бeлгия-Брюксел: Трансевропейски услуги за телематика между администрациите (TESTA)

2019/S 099-238502

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Пощенски адрес: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Digit Contracts Info Centre
Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 229-60762
Факс: +32 229-57702
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Вж. списъка с участващи институции, агенции и органи (вж. точка VI.3)
Пощенски адрес: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Digit Contracts Info Centre
Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 229-60762
Факс: +32 229-57702
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
I.3)Комуникация
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4803
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Пощенски адрес: MO-15 Office 07/P001
Град: Brussels
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: DIGIT Contracts Info Centre
Телефон: +32 229-60762
Електронна поща: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Трансевропейски услуги за телематика между администрациите (TESTA)

Референтен номер: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Основен CPV код
64200000 Далекосъобщителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Трансевропейски услуги за телематика между администрациите.

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64216110 Услуги по електронен обмен на информация
72315000 Услуги по управление и оказване на помощ, свързана с мрежи за предаване на данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Услугите могат да бъдат изисквани от институциите по цял свят, но ще бъдат предоставени предимно на територията на държавите от ЕС, ЕАСТ и присъединяващите се държави.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 96
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 5
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

Броят на кандидатите не е ограничен.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Решения за оперативна съвместимост за Европейската публична администрация 2 (ISA2), Механизма за свързване на Европа (CEF), бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 21/06/2019
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 29/07/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Европейската комисия стартира настоящата процедура от свое име и от името на следните институции, агенции и органи на ЕС:

Европейски парламент, Люксембург, Люксембург;

Съвет на Европейския съюз, Брюксел, Белгия;

Съд на Европейския съюз, Люксембург, Люксембург;

Европейски икономически и социален комитет, Брюксел, Белгия;

Комитет на регионите, Брюксел, Белгия;

Европейска служба за външна дейност, Брюксел, Белгия.

Европейски институт за иновации и технологии, Будапеща, Унгария;

Европейски банков орган, Париж, Франция;

Европейски орган за ценни книжа и пазари, Париж, Франция;

Европейска агенция по отбрана, Брюксел, Белгия;

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, Будапеща, Унгария;

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Хага, Нидерландия;

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, Хага, Нидерландия;

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, Любляна, Словения;

Център за преводи за органите на Европейския съюз, Люксембург, Люксембург;

Европейски център за развитие на професионалното обучение, Солун, Гърция;

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, Кьолн, Германия;

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията, Стокхолм, Швеция;

Европейска агенция по химикалите, Хелзинки, Финландия;

Европейска агенция за околна среда, Копенхаген, Дания;

Европейска агенция за контрол на рибарството, Виго, Испания;

Европейски орган за безопасност на храните, Парма, Италия;

Европейски институт за равенство между половете, Вилнюс, Литва;

Европейска агенция по лекарствата, Амстердам, Нидерландия;

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон, Португалия;

Европейска агенция по морска безопасност, Лисабон, Португалия;

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, Хераклион, Гърция;

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз, Валенсиен, Франция;

Европейска фондация за обучение, Торино, Италия;

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, Билбао, Испания;

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, Дъблин, Ирландия;

Агенция на Европейския съюз за основните права, Виена, Австрия;

Европейска агенция за гранична и брегова охрана, Варшава, Полша;

Европейска агенция за ГНСС, Брюксел, Белгия;

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, Талин, Естония;

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Аликанте, Испания;

Единен съвет за преструктуриране, Брюксел, Белгия;

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните, Люксембург, Люксембург;

Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия, Барселона, Испания;

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие SESAR, Брюксел, Белгия;

Служба на Общността за сортовете растения, Анжер, Франция;

Сателитен център на Европейския съюз, Торехон де Ардос, Испания;

Европейска централна банка, Франкфурт на Майн, Германия;

Европейска сметна палата, Люксембург, Люксембург;

Служба на Европейския омбудсман, Страсбург, Франция;

Европейски надзорен орган по защита на данните, Брюксел, Белгия;

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, Валета, Малта;

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Франкфурт на Майн, Германия;

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС, Рига, Литва;

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет, Брюксел, Белгия;

Изпълнителна агенция за научни изследвания, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Чисто небе 2“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“, Брюксел, Белгия;

Съвместно предприятие Shift2Rail, Брюксел, Белгия;

Европейски университетски институт, Флоренция, Италия;

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, Люксембург, Люксембург;

Европейска прокуратура, Люксембург, Люксембург;

Военни и граждански мисии и операции/Служба за инструментите в областта на външната политика, Белгия, Брюксел.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Пощенски адрес: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Град: Brussels
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 22960762
Интернет адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2019