Služby - 238502-2019

23/05/2019    S99    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Omezené řízení 

Belgie-Brusel: Transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (TESTA)

2019/S 099-238502

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštovní adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.1)Název a adresa
Úřední název: Viz seznam zúčastněných orgánů, agentur a institucí (viz bod VI.3)
Poštovní adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4803
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštovní adresa: MO-15 Office 07/P001
Obec: Brussels
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: DIGIT Contracts Info Centre
Tel.: +32 229-60762
E-mail: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (TESTA)

Spisové číslo: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Hlavní kód CPV
64200000 Telekomunikační služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány.

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
64216110 Služby elektronické výměny dat
72315000 Správa a podpora datových sítí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Služby mohou být požadovány institucemi v celém světě, ale budou především dodány v rámci EU, v zemích ESVO a v přistupujících zemích.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 96
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 5
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:

Počet uchazečů není omezen.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA2), Nástroj pro propojení Evropy (CEF), administrativní rozpočtové prostředky EU

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3)

IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/06/2019
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Datum: 29/07/2019
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Evropská komise zahájila toto řízení svým jménem a jménem následujících orgánů, agentur a institucí EU:

Evropský parlament (LU), Lucemburk

Rada Evropské unie (BE), Brusel

Soudní dvůr Evropské unie (LU), Lucemburk

Evropský hospodářský a sociální výbor (BE), Brusel

Výbor regionů (BE), Brusel

Evropská služba pro vnější činnost (BE), Brusel

Evropský inovační a technologický institut (HU), Budapešť

Evropský orgán pro bankovnictví (FR), Paříž

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (FR), Paříž

Evropská obranná agentura (BE), Brusel

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (HU), Budapešť

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (NL), Haag

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (NL), Haag

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (SI), Lublaň

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (LU), Lucemburk

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (GR), Soluň

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (DE), Kolín nad Rýnem

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (SE), Stockholm

Evropská agentura pro chemické látky (FI), Helsinky

Evropská agentura pro životní prostředí (DK), Kodaň

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (ES), Vigo

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (IT), Parma

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (LT), Vilnius

Evropská agentura pro léčivé přípravky (NL), Amsterdam

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (PT), Lisabon

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (PT), Lisabon

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (GR), Heraklion

Evropská agentura pro železnice (FR), Valenciennes

Evropská nadace odborného vzdělávání (IT), Turín

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ES), Bilbao

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (IR), Dublin

Agentura Evropské unie pro základní práva (AT), Vídeň

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (PL), Varšava

Agentura pro evropský GNSS (BE), Brusel

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EE), Tallinn

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (ES), Alicante

Jednotný výbor pro řešení krizí (BE), Belgie

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (LU), Lucemburk

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (ES), Barcelona

Společný podnik pro palivové články a vodík (BE), Brusel

Společný podnik SESAR (BE), Brusel

Odrůdový úřad Společenství (FR), Angers

Satelitní středisko Evropské unie (ES), Torrejón de Ardoz

Evropská centrální banka (DE), Frankfurt nad Mohanem

Evropský účetní dvůr (LU), Lucemburk

Úřad evropského veřejného ochránce práv (FR), Štrasburk

Evropský inspektor ochrany údajů (BE), Brusel

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (MT), Valletta

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (DE), Frankfurt nad Mohanem

Agentura na podporu BEREC (LV), Riga

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (BE), Brusel

Výkonná agentura pro výzkum (BE), Brusel

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BE), Brusel

Společný podnik Clean Sky 2 (BE), Brusel

Společný podnik „Elektronické komponenty a systémy pro evropské vedení“ (BE), Brusel

Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva (BE), Brusel

Společný podnik Shift2Rail (BE), Brusel

Evropský univerzitní institut (IT), Florencie

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (LU), Lucemburk

Úřad evropského veřejného žalobce (LU), Lucemburk

Vojenské a civilní mise a operace / nástroj zahraniční politiky (BE), Brusel.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Poštovní adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Obec: Brussels
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960762

Internetová adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/05/2019