Usluge - 238502-2019

23/05/2019    S99

Belgija-Bruxelles: Transeuropske telematske usluge među upravama (TESTA)

2019/S 099-238502

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštanska adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Digit Contracts Info Centre
E-pošta: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Telefaks: +32 229-57702
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Pogledajte popis sudjelujućih institucija, agencija i tijela (vidjeti točku VI.3.)
Poštanska adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Digit Contracts Info Centre
E-pošta: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Telefaks: +32 229-57702
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4803
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštanska adresa: MO-15 Office 07/P001
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: DIGIT Contracts Info Centre
Telefon: +32 229-60762
E-pošta: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Transeuropske telematske usluge među upravama (TESTA)

Referentni broj: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Transeuropske telematske usluge među upravama.

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64216110 Usluge elektroničke razmjene podataka
72315000 Usluge upravljanja podatkovnom mrežom i usluge potpore za podatkovnu mrežu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge mogu biti zatražene u okviru institucija diljem svijeta, ali će se pružati poglavito u EU-u, državama EFTA-e i državama pristupnicama.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 96
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 5
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

Broj natjecatelja nije ograničen.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu 2 (ISA2), Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), administrativna sredstva EU-a

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/06/2019
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 29/07/2019
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Europska komisija pokrenula je postupak u svoje ime i u ime sljedećih institucija, agencija i tijela EU-a:

Europski parlament (LU) Luxembourg

Vijeće Europske unije (BE) Bruxelles

Sud Europske unije (LU) Luxembourg

Europski gospodarski i socijalni odbor (BE) Bruxelles

Odbor regija (BE) Bruxelles

Europska službu za vanjsko djelovanje (BE) Bruxelles

Europski institut za inovacije i tehnologiju (HU) Budimpešta

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (FR) Pariz

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (FR) Pariz

Europska obrambena agencija (BE) Bruxelles

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (HU) Budimpešta

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (NL) Haag

Jedinica Europske unije za pravosudnu suradnju (NL) Haag

Agencija za suradnju energetskih regulatora (SI) Ljubljana

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije, (LU) Luxembourg

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (GR) Solun

Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (DE) Köln

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (SE) Stockholm

Europska agencija za kemikalije (FI) Helsinki

Europska agencija za okoliš (DK) Kopenhagen

Europska agencija za kontrolu ribarstva (ES) Vigo

Europska agencija za sigurnost hrane (IT) Parma

Europski institut za ravnopravnost spolova (LT) Vilnius

Europska agencija za lijekove (NL) Amsterdam

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (PT) Lisabon

Europska agencija za pomorsku sigurnost (PT) Lisabon

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (GR) Heraklion

Agencija Europske unije za željeznice (FR) Valenciennes

Europska zaklada za osposobljavanje (IT) Torino

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (ES) Bilbao

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (IR) Dublin

Agencija Europske unije za temeljna prava (AT) Beč

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (PL) Varšava

Agencija za europski GNSS (BE) Bruxelles

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (EE) Tallinn

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, (ES) Alicante

Jedinstveni sanacijski odbor (BE) Bruxelles

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (LU) Luxembourg

Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (ES) Barcelona

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće SESAR (BE) Bruxelles

Ured Zajednice za biljne sorte (FR) Angers

Satelitski centar Europske unije (ES) Torrejón de Ardoz

Europska središnja banka (DE) Frankfurt na Majni

Europski revizorski sud (LU) Luxembourg

Ured Europskog ombudsmana (FR) Strasbourg

Europski nadzornik za zaštitu podataka (BE) Bruxelles

Europski potporni ured za azil (MT) Valletta

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (DE) Frankfurt na Majni

Agencija za potporu BEREC-u (LV) Riga

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (BE) Bruxelles

Izvršna agencija za istraživanje (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće ECSEL (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Inicijative za inovativne lijekove (BE) Bruxelles

Zajedničko poduzeće Shift2Rail (BE) Bruxelles

Europski sveučilišni institut (IT) Firenca

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (LU) Luxembourg

Ured europskog javnog tužitelja (LU) Luxembourg

Vojne i civilne misije i operacije/Instrument vanjske politike (BE) Bruxelles.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Poštanska adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Internetska adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/05/2019