Services - 238521-2017

22/06/2017    S118    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2017/S 118-238521

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa
Polska
Tel.: +48 226946036
E-mail: Wioletta.Wierzejska@centrum.gov.pl
Faks: +48 226946076

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.centrum.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 102
02-903 Warszawa
Polska

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytucja gospodarki budżetowej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi, dostawy, roboty budowlane realizowane na rzecz KPRM oraz innych urzędów centralnych w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji budowlanej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń skrzydła D wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowej składającej się z dwóch opracowań:
— pierwsze opracowanie o klauzuli „poufne” dla wskazanych pomieszczeń (stanowiących ok. 15 % powierzchni skrzydła D),
— drugie opracowanie o klauzuli „zastrzeżone” dla pozostałych pomieszczeń skrzydła D.
Każde z opracowań będzie składać się z:
a) koncepcji techniczno-ekonomiczno-finansowej przebudowy pomieszczeń i instalacji skrzydła „D” wraz z wizualizacjami wybranych pomieszczeń,
b) wielobranżowego projektu budowlanego wraz z wytycznymi (informacją) BIOZ, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;
c) projektów wykonawczych w poszczególnych branżach wraz z aranżacją wnętrz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji;
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
e) przedmiaru robót,
f) kosztorysu inwestorskiego,
g) harmonogramu dyrektywnego.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy/robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową.
Dokumentacja wymaga uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków (budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1597).
Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej należy przewidzieć zakres prac projektowych jak dla obiektu o 6 kategorii trudności/złożoności wg. definicji z opracowania „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych” Izby Projektowania Budowlanego.
W zakresie realizacji dokumentacji projektowej przewiduje się:
— wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń, opracowań i ekspertyz,
— wykonanie programów konserwatorskich w niezbędnym zakresie,
— wykonanie opracowań projektowych dla robót budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych w branży architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej związanych z przebudową i nową aranżacją części pomieszczeń oraz dostosowaniem do obowiązujących przepisów,
— wykonanie opracowań dla instalacji wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3) Pełnienie nadzoru autorskiego do czasu uzyskania akredytacji bezpieczeństwa dla wskazanych pomieszczeń.
4) Współpraca z Zamawiającym na etapie postępowania na wybór wykonawcy realizującego roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową.
2. Zamawiający w drugim etapie, tj. po wyborze oferty najkorzystniejszej, wymaga by Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy przekazał polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 10 000 000 PLN.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 674 796,75 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca w drugim etapie, tj. na etapie składania ofert zobowiązany będzie do wniesienia wadium w wysokości 71 000 PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Szczegółowe warunki finansowe i płatnicze określone zostaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wykazać, że:
1) posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1167 z późn.zm.). Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego musi potwierdzać pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” przez cały okres realizacji umowy, do czasu uzyskania akredytacji bezpieczeństwa dla wskazanych pomieszczeń, tj. spełnienia warunku, o którym mowa w sekcji II.1.5).3) ogłoszenia.
2) skieruje do realizacji zamówienia osoby, o których mowa w sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 ogłoszenia, i które legitymują się: ważnymi poświadczeniami bezpieczeństwa upoważniającymi do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz aktualnymi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2. Warunki, o których mowa wyżej, dotyczą także podwykonawcy (jeżeli wykonawca przewiduje zlecenie części prac podwykonawcy).
3. W przypadku podwykonawcy – przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście niezbędne jest spełnienie warunków, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania lub odsunięcia osób o których mowa w pkt 1 ppkt 2, które będą skierowane do realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.
5. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawców nieposiadających wymaganego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki wskazane w pkt 1 ppkt 1 musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art.189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm. 132) ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
4) wykonawców nieposiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;
5) wykonawców będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli, odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera lub członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego, lub w związku z podejmowanym przez niego działaniem lub zaniechaniem podjęto
decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33 ust. 11 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1167);
6) wykonawców, którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
7) wykonawców, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym państwie, niż państwa, o których mowa w art. 131d ust. 1 ustawy Pzp;
8) będącego osobą fizyczną, która naruszyła zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
9) jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia;
10) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm. 147) ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o których mowa powyżej, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
3) oświadczenie, że osoby wskazane w wykazie osób o których mowa w sekcji III.23) pkt 1 ppkt 2 ogłoszenia i które będą uczestniczyć przy realizacji przedmiotowego zamówienia posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 2 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Pzp;
2) pkt 2 ppkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 ppkt 1 i 4 stosuje się.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14.Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument o którym mowa w niniejszym punkcie powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
— 2 usługi projektowe polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i/lub remontu pomieszczeń w obiektach o 5 lub 6 kategorii trudności/złożoności – o wartości minimum 800 000 PLN brutto każda usługa,
— 1 usługę o wartości minimum 500 000 PLN brutto polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i/lub remontu pomieszczeń w obiektach zabytkowych.
2) skieruje do realizacji zamówienia osoby, tj.:
a) Projektant posiadający uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej,
b) Projektant-sprawdzający posiadający uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej,
c) Projektant posiadający uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
d) Projektant –sprawdzający posiadający uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
e) Projektant posiadający uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych,
f) Projektant – sprawdzający posiadający uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych
g) Projektant posiadający uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej,
h) Projektant – sprawdzający posiadający uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej,
i) Osoba uprawniona do wykonania programów konserwatorskich.
2. W celu potwierdzenia powyższych wymagań Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć:
1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy; (wykaz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem że osoby te posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz posiadają aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przy czym warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1. ppkt 1. musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
4. Wykonawcy którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawcy muszą udowodnić, że warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1. ppkt 1. spełnia oddzielnie każdy podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca w zakresie o którym mowa w pkt 1 ppkt 1).
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
— potwierdzenie czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego oraz potwierdzenie czy jego pracownicy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa co najmniej na takim samym poziomie jak Wykonawca.
8. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a
ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt 2.
10. Wykonawca w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu może przedstawić inny dokument, potwierdzający w sposób wystarczający spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku, jeżeli z uzasadnionej
przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących posiadanej wiedzy, doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymaganych przez zamawiającego.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
12. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania
we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu części zamówienia których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
13. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w pkt 12, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
16. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
17. Przepisy pkt 15 i 16 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców.
18. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona wyboru Wykonawców, którym zostanie przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, wg następujących zasad: za każdą (powyżej 2 wymaganych) wykazaną usługę projektową polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i/lub remontu pomieszczeń w obiektach o 5 lub 6 kategorii trudności/złożoności o wartości minimum 800 000 PLN brutto każda usługa, wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków – Wykonawca otrzyma 1 punkt. Ocenie podlegać będą tylko te usługi, dla których Wykonawca załączył dowody o których mowa w sekcji III.2.3) pkt 2 ppkt 1) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku uzyskania przez wykonawców takiej samej ilości punktów, zamawiający wyłoni 5 i każdego następnego wykonawcę, który uzyskał taką samą ilość punktów jak ostatni zakwalifikowany. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie niższa niż 3, Zamawiający będzie procedował wg przepisów art. 131j ustawy Pzp.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 75

2. Termin realizacji zamówienia. Waga 15

3. Wybrane aspekty jakościowe wykonania zamówienia. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
149/BA/17
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.7.2017 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
3) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w oryginale (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
4) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz posiadają aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych – w oryginale (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – w oryginale (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
7) pełnomocnictwo, które należy załączyć do wniosku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
8) pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w oryginale.
2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie i dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów składa także oświadczenia i dokumenty o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, 2, 4, 5 i 7 dotyczące tych podmiotów.
6. Ponadto, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt 1, 2, 4, 5 i 7 dotyczące tych podwykonawców.
7. Wymaga się, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wskazane jest, aby wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące ww. wniosek.
9. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.
10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy sporządzić w języku polskim.
11. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską.
13. Jeśli złożone kserokopie oświadczeń i dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
14. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
15. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy umieścić w dodatkowej kopercie z dopiskiem tajemnica przedsiębiorstwa.
17. Brak zastrzeżenia traktowany będzie, jako zgoda na ujawnienie treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w całości.

18. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.centrum.gov.pl.

19. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
20. Opakowanie zawierające wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, pok. nr 102; oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa pomieszczeń skrzydła D budynku KPRM wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
21. Zamawiający informuje, że z uwagi na specyfikę zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących zamówienie.
22. Zamawiający informuje, że przed zawarciem umowy, Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć do okazania w oryginale: świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz poświadczenia bezpieczeństwa dla osób które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia oraz złożyć poświadczone notarialne kopie ww. dokumentów.
23. Zamawiający informuje, że w drugim etapie postępowania odrzuci ofertę na podstawie przesłanek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz odrzuci ofertę Wykonawcy wobec którego toczy się kontrolne postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego.
24. Zamawiający wymaga, by we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w przypadku wykonawców występujących wspólnie, podać dane kontaktowe do wykonawcy posiadającego świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Korespondencja w sprawie niniejszego postępowania będzie kierowana do wykonawcy posiadającego świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.
25. Zamawiający informuje, że unieważni przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 131l ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku konieczności zapewnienia ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.6.2017