Services - 238581-2017

22/06/2017    S118    - - Services - Contract notice - Negotiated procedure 

Lithuania-Vilnius: Engineering design services

2017/S 118-238581

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“
120545849
Dominikonų g. 11
For the attention of: Gintarė Alonderytė
LT-01517 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 52664378
E-mail: gintare.alonderyte@vv.lt

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.vv.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Main activity
Water
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Projektavimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Numatoma projektavimo vieta – Vilniaus m., Vilniaus raj., Šalčininkų m., Šalčininkų raj. ir Švenčionių m. Švenčionių raj.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 36

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 100 000 EUR
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Projektavimo paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71320000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Maksimalus kiekis:
1. Vandentiekio projektavimas (visų diametrų, įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą)- 3 000 m;
2. Nuotekų tinklų projektavimas (visų diametrų, įskaitant šulinius ir kitus technologinius įrenginius) – 3 000 m;
3. Nuotekų siurblinių projektavimas (įvairių galingumų, įskaitant elektrinę, automatinę, dispečerizacijos, sklypo sutvarkymo ir kitas dalis) – 4 vnt.;
4. Vandentiekio rekonstrukcijos projektavimas (visų diametrų, nepriklausomai nuo rekonstrukcijos būdo, įskaitant šulinius, sklendes ir kitą armatūrą)- 9 300 m;
5. Nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektavimas (visų diametrų, nepriklausomai nuo rekonstrukcijos būdo įskaitant šulinius ir kitus technologinius įrenginius) – 3 500 m;
6. Projektiniai pasiūlymai – 4 000 m;
7. Vandentiekio įvadų, nuotekų išvadų projektavimas – 10 000 m;
8. Archeologinių žvalgymų ir tyrimų paslaugos – 1 000 kv.m.
Estimated value excluding VAT: 100 000 EUR
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable contracts, estimated time-frame for subsequent calls for competition:
in months: 24 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Perkančioji organizacija reikalauja, kad Preliminarios sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas ne mažesne negu 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) suma.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Per 30 Dienų po Akto originalo pasirašymo ir Sąskaitos išrašymo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Reikalaujama:
Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (-iai) ar kitas (-i) asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas),
ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 1 p.
Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
1. Pateikiama:
— išrašas iš teismo sprendimo;
— arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
— arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas;
išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos datos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas). Pateikiama dokumento kopija.
2. Reikalaujama:
Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
2. Pateikiama:
— Išrašas iš teismo sprendimo arba
— Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas, arba
— valstybės įmonės Registrų centro išduodama pažyma apie fizinį asmenį, arba
— valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
— atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, arba
— laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime arba balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 60 dienų iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.Pateikiamos dokumentų kopijos.
3. Reikalaujama:
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
3. Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki Pirminio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 3 prie Paraiškos), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Tiekėjai neprivalo pateikti informacijos, kuri Pirkėjui pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinama Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
4. Reikalaujama:
Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus.
Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
4. Pateikiama:
Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčiais:
a) Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki Pirminio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis:
a) Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, įrodantis dokumentas nereikalaujamas. Duomenis apie juridinį asmenį perkančioji organizacija tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime.
b) Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
c) Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos valstybės institucijos išduotą dokumentą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. Reikalaujama:
Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių pirkimo sąlygų 1 ir 2. punktuose išvardytas veikas.
5. Pateikiama:
išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
6. Reikalaujama:
Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
6. Pateikiama:
Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 3 prie Paraiškos). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti arba pasitikslinti, pasilieka teisę atskiru prašymu paprašyti pateikti tiekėjo klientų (užsakovų) ar kitų institucijų atsiliepimų apie tiekėjo profesinę etiką, taip pat pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo klientais (užsakovais) ar kitomis institucijomis ir pasiteirauti apie tiekėjo profesinę etiką.
7. Reikalaujama:
Tiekėjas turi teisę verstis veikla, reikalinga Sutarčiai įvykdyti, t. y. Tiekėjas turi turėti teisę tirti žemės gelmes (tyrimų rūšis – inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai).
7. Pateikiama:
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduoto leidimo, suteikiančio teisę atlikti tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių geologinius tyrimus, arba lygiaverčio dokumento patvirtinta kopija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Reikalaujama:
Tiekėjo vidutinės metinės projektavimo paslaugų pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.
1. Pateikiama:
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia pažymas apie atitinkamų metų projektavimo paslaugų pajamas. Pažymose turi būti nurodyta paslaugų suteikimo vertė, data, be to, ar jos buvo suteiktos pagal galiojančius teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų atlikimą, reikalavimus.
Pateikiamas dokumentas elektroninėje formoje.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Reikalaujama:
Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip vieną vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų su nuotekų siurbline projektavimo paslaugų sutartį, kurioje suprojektuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų ilgis turi būti ne mažiau kaip 500 m (penki šimtai metrų).
1. Pateikiama:
per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų projektavimo paslaugų sutarčių sąrašas, užpildant Priede Nr. 4 prie Paraiškos pateiktą lentelę, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia:
— jei Užsakovas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą,
— jei Užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – Tiekėjo deklaraciją (Tiekėjo deklaracija bus laikomas pateiktas sutarčių sąrašas).
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. Reikalaujama:
Tiekėjo sutarties įgyvendinimui paskirtų vadovaujančių ir atsakingų specialistų (pagrindinio personalo) darbo patirtis ir kvalifikacija privalo būti ne mažesnė nei nurodyta žemiau:*
a) ypatingo statinio projekto vadovas (-ai) (bent 1 spec.), turintis ne mažesnę nei 3 metų patirtį dirbant ypatingo statinio projekto vadovu bei teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas (statiniai: inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai);
b) ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (bent 1 spec.), turintis ne mažesnę nei 3 metų patirtį dirbant ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu bei teisę eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas (statiniai: inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai);
c) ypatingo statinio projekto dalies vadovas (-ai) (bent 1 spec.), turintis ne mažesnę nei 3 metų patirtį dirbant ypatingo statinio projekto dalies vadovu bei teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas (statiniai: inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai; projekto dalys: Sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, technologijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos iki 10 kv. įtampos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, aplinkos apsaugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, gaisrinės saugos nustatymo);
d) ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas (-ai) (bent 1 spec.), turintis ne mažesnę nei 3 metų patirtį dirbant ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu bei teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas (statiniai: inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai; projekto dalys: Sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, technologijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos iki 10 kv. įtampos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, aplinkos apsaugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, sąnaudų kiekių žiniaraščiai, gaisrinės saugos nustatymo).
2. Pateikiama:
1) Specialistų sąrašas, užpildant Priede Nr. 5 prie Paraiškos pateiktą lentelę;
2) Specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centroišduotas kvalifikacijos atestatas arba jei specialistas yra iš užsienio valstybės, Teisės pripažinimo dokumentas**, suteikiantis teisę eiti nurodytas pareigas.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

**Vietoj teisės pripažinimo dokumento užsienio valstybės specialistas gali pateikti valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pateiktą prašymą (su gavimo žyma, prašymo formą galima rasti http://www.spsc.lt) išduoti Teisės pripažinimo dokumentą.

3. Reikalaujama:
Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą turintį teisę atlikti topografinius tyrinėjimus.
3. Pateikiama:
1) Specialistų sąrašas, užpildant Priede Nr. 5 prie Paraiškos pateiktą lentelę;
2) Specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai:
LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotas galiojantis kvalifikacijos pažymėjimas arba kitas lygiavertis dokumentas, suteikiantis teisę atlikti topografinius tyrinėjimus.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Reikalaujama:
Tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę rengti tvarkomuosius paveldosaugos darbų projektus (ne žemesnė kaip III kategorija).
4. Pateikiama:
1) Specialistų sąrašas, užpildant Priede Nr. 5 prie Paraiškos pateiktą lentelę;
2) Specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai: Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato arba teisės pripažinimo dokumentu (veiklos rūšis – taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas, specializacija – archeologijos tyrimai) patvirtinta kopija.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.7.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
24.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.7)Conditions for opening of tenders
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:

Informacija pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie registruojami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registracija CVP IS yra nemokama.

VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Taisyklių ir (arba) kitų teisės aktų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pateikti Perkančiajai organizacijai pretenziją: 1. per 15 kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos; 2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtiną sprendimą dienos, jei VPĮ, Taisyklėse ir (ar) Pirkimo sąlygose nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20.6.2017