Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 238638-2020

25/05/2020    S100

Belgia-Bruksela: Usługi w dziedzinie medycyny pracy w Brukseli

2020/S 100-238638

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 082-192557)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, HR — Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 — Procurement, Internal Control and Financial Reporting
Adres pocztowy: Rue de la Science, 11 bureau SC11 06/049
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w dziedzinie medycyny pracy w Brukseli

Numer referencyjny: HR/2020/OP/0002
II.1.2)Główny kod CPV
85100000 Usługi ochrony zdrowia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w dziedzinie medycyny pracy w Brukseli.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 082-192557

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Zob. adres internetowy w sekcji I.3).

Zob. zaproszenie do składania ofert.

Powinno być:

Z przyczyn wynikających z pandemii związanej z koronawirusem publiczne otwarcie ofert odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem wideokonferencji.

Oferenci, którzy chcą wziąć udział w otwarciu ofert, muszą poinformować instytucję zamawiającą co najmniej 2 dni robocze przed datą otwarcia za pomocą funkcjonalnego adresu poczty elektronicznej hr-contrats-marches@ec.europa.eu, dołączając potwierdzenie otrzymania oferty wygenerowane przez eSubmission.

Publiczne otwarcie ofert będzie dostępne tylko dla oferentów, którzy spełnią warunki określone powyżej.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: