Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Люксембург-Люксембург: ЕИФ - Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране (Люксембург)

2020/S 100-238639

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски инвестиционен фонд
Пощенски адрес: 37B, avenue J.F. Kennedy
Град: Luxembourg
код NUTS: LU00 Luxembourg
Пощенски код: L-2968
Държава: Люксембург
Лице за контакт: SPA-Procurement
Електронна поща: eif-procurement@eif.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eif.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране

Референтен номер: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Основен CPV код
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИФ търси партньор, който да помогне за управлението на конкретни механизми за контрол на сигурността и аспектите на съответствие на облачните услуги, както и услугите по интегриране и да работи в тясно сътрудничество със съществуващите доставчици на услуги на ЕИФ, които работят в облака.

Целта на настоящата покана за участие в търг е осигуряването на вече определени облачни услуги за сигурност и интегриране. Предвид продължителността на поканата за участие в търг, според жизнения цикъл на новите технологии, някои услуги за техническа сигурност (според обхвата на настоящата покана за участие в търг) може да се подновят, премахнат или добавят.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Въпреки че по принцип доставчикът на услуги ще работи от обичайните си служебни помещения, ЕИФ понякога ще очаква от него да участва в срещи в помещенията на ЕИФ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

На най-ранния етап от проекта ЕИФ ще ръководи дискусии за създаване на ясно и документирано управление на всички услуги. В референтните условия ЕИФ определя очакваните механизми за контрол на сигурността.

Ето списъкът от високо равнище на директните услуги, които ЕИФ очаква да получи от избрания доставчик на услуги:

• облачно базирано общо решение за управление на самоличността и достъпа (IAM), лесно за администриране, което предлага „една-единствена идентификация“ (SSO), за да се гарантира необходимата оперативна съвместимост на всички негови решения, хоствани в Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure или някой друг доставчик на облак, включително механизми за многофакторно удостоверяване;

• решение за централно събиране на регистри от приложения и системи, тяхното съхраняване за подходящ период, мониторинг на мероприятия и ескалиране на съответните инциденти в ЕИФ и неговите участващи доставчици на услуги;

• инструмент/услуга за управление на уязвимостта за сканиране на всички облачни платформи на ЕИФ, за да се предоставят месечни и тримесечни обобщени доклади относно уязвимостта;

• усъвършенствана система и услуги за криптиране/обмяна на файлове с цел защита на данните на ЕИФ;

• система за билети за обработване на случаи с нужда от помощ, за промяна, за освобождаване на управлението на конкретни основни облачни приложения на ЕИФ (ЕИФ не очаква това решение задължително да се използва за управлението на връзката между ЕИФ и посредника на облачните услуги);

• SFTP услуга за защитено интегриране/трансфери на файлове между решения на ЕИФ или с партньорите;

• консултантски услуги за различните технологични аспекти (мониторинг и оптимизиране на разходите, преглед на сигурността и архитектурата в облака и т.н.);

• услуги за тестване на проникване за оценка на сигурността на облачните решения на ЕИФ.

Чрез настоящата покана за участие в търг ЕИФ очаква да открие основен доставчик на услуги за обхвата на услугите, определени в референтни условия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 84
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковото споразумение ще бъде подписано за първоначален период от 3 години с възможност за удължаване след това за четири последователни едногодишни периоди, по преценка на ЕИФ (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

ЕИФ ще подпише рамков договор с един доставчик на услуги („Рамково споразумение“) за първоначален период от 3 години с възможност за последващо удължаване за четири поредни едногодишни периоди, по преценка на ЕИФ (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

Рамковото споразумение подлежи на Общите срокове и условия на ЕИФ (ОСУ на ЕИФ), които ще са част от рамковото споразумение като приложение В.

Всеки път когато се изисква задание, ще се възлагат поръчки за изпълнение съгласно рамковото споразумение в съответствие с механизма, описан в раздел 6 на референтните условия.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Очаква се да бъде подписано 7-годишно рамково споразумение (3 + 1 + 1 + 1 + 1). Причината да бъдат поискани повече от 4 години е, че създаването на някои ключови услуги може да изисква по-дълга програма, което може да продължи повече от 2 години след подписването на договора, а периодът ще бъде прекалено кратък, за да извлече ЕИФ максимална полза от всички услуги.

IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/06/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/07/2020
Местно време: 14:00
Място:

помещенията на ЕИФ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне не е публично.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 43031
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/05/2020