Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ETαE - Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού νέφους και υπηρεσίες ενσωμάτωσης (Λουξεμβούργο)

2020/S 100-238639

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 37B, avenue J.F. Kennedy
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2968
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: SPA-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eif-procurement@eif.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eif.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού νέφους και υπηρεσίες ενσωμάτωσης

Αριθμός αναφοράς: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETαE) αναζητεί μια συνεργασία που θα βοηθήσει με τη διαχείριση ειδικών πτυχών ελέγχων ασφάλειας και συμμόρφωσης υπηρεσιών σχετικά με το υπολογιστικό νέφος καθώς και υπηρεσιών ενσωμάτωσης και θα συνεργαστεί στενά με υφιστάμενους παρόχους υπηρεσιών του ETαE που χειρίζονται το υπολογιστικό νέφος.

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του υπολογιστικού νέφους και στην παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης οι οποίες έχουν ήδη καθοριστεί. Δεδομένης της διάρκειας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογιών, ορισμένες υπηρεσίες τεχνικής ασφάλειας (σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών) ενδέχεται να ανανεωθούν, να αποσυρθούν ή να προστεθούν.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ενώ κατ 'αρχήν ο πάροχος υπηρεσιών θα εργάζεται από τις συνήθεις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του, το ETαE αναμένει περιστασιακά τη συμμετοχή του σε συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ETαE.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στο πρώτο στάδιο του έργου, το ETαE θα έχει εξέχοντα ρόλο σε συζητήσεις για τη δημιουργία μιας σαφούς και τεκμηριωμένης διακυβέρνησης για όλες τις υπηρεσίες. Στους όρους αναφοράς, το ETαE καθορίζει τους αναμενόμενους ελέγχους ασφαλείας.

Ακολουθεί η λίστα υψηλού επιπέδου άμεσων υπηρεσιών που αναμένει να λάβει το ETαE από τον επιτυχή πάροχο υπηρεσιών:

• μια κοινή λύση διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAM - identity and access management) που βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος, απλή στη διαχείριση, η οποία προσφέρει ενιαία πρόσβαση (SSO - single sign-on) προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη διαλειτουργικότητα για όλες τις λύσεις που φιλοξενούνται στην Amazon Web Services (AWS), το Microsoft Azure ή οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπολογιστικού νέφους, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων,

• μια λύση για την κεντρική συλλογή αρχείων καταγραφής εφαρμογών και συμβάντων, την αποθήκευσή τους με κατάλληλη διατήρηση, την παρακολούθηση συμβάντων και την κλιμάκωση σχετικών περιστατικών στο ΕΤαΕ και στους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών του,

• ένα εργαλείο/μια υπηρεσία διαχείρισης ευπάθειας για σάρωση όλων των πλατφορμών υπολογιστικού νέφους ΕΤαΕ για την παροχή μηνιαίων και τριμηνιαίων συγκεντρωτικών αναφορών σχετικά με την ευπάθεια,·

• ένα προηγμένο σύστημα και υπηρεσίες κρυπτογράφησης/ανταλλαγής αρχείων για την προστασία δεδομένων του ΕΤαΕ,

• ένα σύστημα έκδοσης δελτίων για τον χειρισμό περιπτώσεων υποστήριξης, αλλαγής, διαχείρισης εκδόσεων συγκεκριμένων βασικών εφαρμογών υπολογιστικού νέφους του ΕΤαΕ (το ΕΤαΕ δεν αναμένει απαραίτητα ότι αυτή η λύση θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της σχέσης μεταξύ του ΕΤαΕ και του διαμεσολαβητή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους),·

• μια υπηρεσία πρωτοκόλλου SFTP για ασφαλή ενσωμάτωση/μεταφορά αρχείων μεταξύ λύσεων του ΕΤαΕ ή με ομολόγους,

• συμβουλευτικές υπηρεσίες για διάφορες τεχνολογικές πτυχές (παρακολούθηση κόστους και βελτιστοποίηση, σχετικά με το υπολογιστικό νέφος, επισκόπηση ασφάλειας και αρχιτεκτονικής κ.λπ.),

• υπηρεσίες δοκιμής διείσδυσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας των λύσεων υπολογιστικού νέφους του ΕΤαΕ.

Μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το ETαE αναμένει να βρει έναν κεντρικό πάροχο υπηρεσιών για το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που ορίζονται στους όρους αναφοράς.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 84
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συμφωνία-πλαίσιο θα υπογραφεί για αρχική περίοδο 3 ετών, με δυνατότητα ανανεώσεων μετά από αυτήν για τέσσερις διαδοχικές περιόδους διάρκειας 1 έτους η καθεμία, υπό τη διακρατική ευχέρεια του ΕΤαΕ (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Το ΕΤαΕ θα συνάψει μια συμφωνία-πλαίσιο με έναν ανάδοχο παροχής υπηρεσιών («συμφωνία-πλαίσιο») για αρχική περίοδο 3 ετών, με δυνατότητα ανανεώσεων μετά από αυτήν για τέσσερις διαδοχικές περιόδους διάρκειας 1 έτους η καθεμία, υπό τη διακρατική ευχέρεια του ΕΤαΕ (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

Η συμφωνία-πλαίσιο υπόκειται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του ΕΤαΕ, που θα αποτελέσει μέρος της συμφωνίας-πλαίσιο ως παράρτημα Γ.

Θα συναφθούν συμβάσεις υλοποίησης στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο, όποτε απαιτείται μια ανάθεση σύμφωνα με τον μηχανισμό που περιγράφεται στο τμήμα 6) στους όρους αναφοράς.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:

Αναμένεται να υπογραφεί μια 7ετής (3 + 1 + 1 + 1 + 1) συμφωνία-πλαίσιο. Ο λόγος για τον οποίο αιτούνται περισσότερα από 4 έτη είναι ότι η δημιουργία ορισμένων βασικών υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί μεγαλύτερο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 2 έτη μετά την υπογραφή και το οποίο θα είναι πολύ μικρό ώστε το ΕΤαΕ να επωφεληθεί πλήρως από όλες τις υπηρεσίες.

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/06/2020
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/07/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:

εγκαταστάσεις του ΕΤαΕ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η συνεδρίαση αποσφράγισης δεν είναι δημόσια.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/05/2020