Palvelut - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Luxemburg-Luxemburg: EIR - Tarvittavien poikittaisten pilvipalveluiden turvallisuus- ja integrointipalveluiden toimittaminen ja hallinnointi (Luxemburg)

2020/S 100-238639

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointirahasto
Postiosoite: 37B, avenue J.F. Kennedy
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Postinumero: L-2968
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: SPA-Procurement
Sähköpostiosoite: eif-procurement@eif.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.eif.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarvittavien poikittaisten pilvipalveluiden turvallisuus- ja integrointipalveluiden toimittaminen ja hallinnointi

Viitenumero: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan investointirahasto (EIR) etsii kumppania, joka auttaisi sitä hallinnoimaan tiettyjä pilvityyppisiin palveluihin liittyviä turvallisuustarkastuksia ja vaatimustenmukaisuusnäkökohtia sekä integrointipalveluita ja joka työskentelisi läheisessä yhteistyössä olemassa olevien EIR:n pilvipalveluntuottajien kanssa.

Tällä tarjouspyynnöllä pyritään hankkimaan pilviturvallisuus- ja integrointipalveluja jo tunnistettuihin tarpeisiin. Tämän tarjouspyynnön kestoajan huomioiden ja noudattaen uusien teknologioiden elinkaarta jotkut tekniset turvallisuuspalvelut (siten kuin ne on määritelty tässä tarjouspyynnössä) voidaan joutua uusimaan, poistamaan tai niitä voidaan joutua lisäämään.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vaikka periaatteessa palveluntarjoaja työskentelee sen normaaleista toimitiloista käsin, EIR edellyttää silti, että palveluntarjoaja osallistuu aika ajoin EIR:n toimitiloissa pidettäviin kokouksiin.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankkeen aivan varhaisimmassa vaiheessa EIR johtaa neuvotteluita, jotta voidaan järjestää kaikkien palveluiden selkeä ja dokumentoitu hallinnointi. EIR määrittelee odotetut turvallisuustarkastukset kaikissa tehtävänkuvaukseen kuuluvissa osissa.

Seuraavassa on EIR:n valitulta palveluntarjoajalta edellyttämien keskeisten suorien palveluiden luettelo:

• helppokäyttöinen yhtenäinen pilvipohjainen identiteetti- ja pääsynhallintaratkaisu, joka tarjoaa kertakirjautumismahdollisuuden (single sign-on – SSO) sen takaamiseksi, että kaikki EIR:n Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure tai muun pilvipalvelujen tarjoajan ratkaisut toimivat keskenään asianmukaisesti yhdessä. Ratkaisun tulee sisältää myös monivaiheinen tunnistautuminen (MFA – multi-factor authentication),

• ratkaisu, jolla voidaan kerätä sovellus- ja järjestelmälokeja keskitetysti, tallettaa ja säilyttää ne asianmukaisesti, seurata tapahtumia sekä viedä toimenpiteitä vaativat tapahtumat EIR:n ja sen asiaan liittyviä palveluja tuottavan toimijan käsiteltäväksi,

• sellainen haavoittuvuuden hallintatyökalu tai palvelu, jonka avulla voidaan käydä läpi kaikki EIR:n pilvialustat kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten haavoittuvuutta koskevien koontiraporttien tuottamiseksi,

• kehittyneet järjestelmän ja tiedostojen salaus- ja tiedonvaihtopalvelut EIR:n tietojen suojaamiseksi,

• hallintajärjestelmä tukipalveluyhteydenottojen, muutosten ja tiettyjen EIR:n ydinpilvisovellusten versionhallinnan hoitamiseksi (EIR ei välttämättä edellytä, että tätä ratkaisua käytettäisiin EIR:n ja sen pilvipalvelumeklarin väliseen yhteydenpitoon),

• SFTP-tiedostonsiirtopalvelu turvallisten yhteyksien / tiedostonsiirtojen hoitamiseksi EIR:n ratkaisujen tai muiden vastaavien tahojen välillä,

• neuvontapalvelut, jotka koskevat eri teknologisia näkökohtia (kustannusten seuranta ja optimointi, pilvipalveluihin liittyvät kysymykset, turvallisuus- ja arkkitehtuurikatselmukset ym.),

• penetraatiotestauspalvelut EIR:n pilviratkaisujen turvallisuuden arvioimiseksi.

EIR toivoo löytävänsä tämän tarjouspyynnön avulla keskitetyn palveluntarjoajan niitä palveluja varten, jotka on määritelty tehtävänkuvauksessa palvelujen kohteeksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus solmitaan aluksi 3 vuoden ajaksi. Sopimusta on mahdollista jatkaa sen jälkeen 4 kertaa peräkkäin 1 vuoden jaksoissa EIR:n niin halutessa (3+1+1+1+1).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

EIR allekirjoittaa puitesopimuksen (”puitesopimus”) yhden palveluntarjoajan kanssa aluksi 3 vuoden ajaksi. Sopimusta on mahdollista jatkaa sen jälkeen 4 kertaa peräkkäin 1 vuoden jaksoissa EIR:n niin halutessa (3+1+1+1+1).

Puitesopimus noudattaa EIR:n yleisiä ja muita ehtoja (EIF General Terms and Conditions – EIF GTCs), jotka liitetään osaksi puitesopimusta liitteenä C.

Puitesopimusta noudattavia erillisiä täytäntöönpanosopimuksia tehdään aina kun on tarvetta toimeksiannoille tehtävänkuvauksen kohdassa 6 kuvalla tavalla.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

Tarkoitus on allekirjoittaa 7 vuoden (3+1+1+1+1) puitesopimus. Syynä siihen, että hankintaviranomainen ylittää 4 vuoden rajan, on se, että joidenkin keskeisten palveluiden käynnistäminen voi vaatia yli 2 vuotta allekirjoituksen jälkeen kestävää pidempää ohjelmaa. Mikäli näin ei toimittaisi EIR:n kaikkien palveluiden hyödyntämisaika jäisi liian lyhyeksi.

IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/06/2020
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 02/07/2020
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

EIR:n toimitilat.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/05/2020