Tjänster - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Luxemburg-Luxemburg: EIF - Tillhandahållande och förvaltning av nödvändiga övergripande tjänster för molnsäkerhet och integration (Luxemburg)

2020/S 100-238639

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsfonden
Postadress: 37B, avenue J.F. Kennedy
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2968
Land: Luxemburg
Kontaktperson: SPA-Procurement
E-post: eif-procurement@eif.org
Internetadress(er):
Allmän adress: www.eif.org
Upphandlarprofil: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande och förvaltning av nödvändiga övergripande tjänster för molnsäkerhet och integration

Referensnummer: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EIF söker ett partnerskap som ska bidra till hanteringen av specifika säkerhetskontroller och efterlevnadsaspekter för molnrelaterade tjänster samt integrationstjänster och kommer att arbeta i nära samarbete med befintliga EIF-tjänsteleverantörer som är verksamma i molnet.

Denna anbudsinfordran syftar till att tillhandahålla redan identifierade molntjänster avseende säkerhet och integration. Med tanke på anbudsinfordrans löptid, i enlighet med den nya teknikens livscykel, kan vissa tekniska säkerhetstjänster (enligt omfattningen av denna anbudsinfordran) förnyas, dras tillbaka eller läggas till.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

I princip kommer tjänsteleverantören att arbeta från sina vanliga yrkesmässiga lokaler, men EIF förväntar sig att de då och då deltar i möten i EIF:s lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I projektets tidigaste skede kommer EIF att leda diskussioner för att skapa en tydlig och dokumenterad styrning för alla tjänster. I instruktionerna specificerar EIF de säkerhetsåtgärder som förväntas.

Här följer förteckningen avseende direkta högnivåtjänster som EIF förväntar erhålla från den utvalda tjänsteleverantören:

• En gemensam molnbaserad lösning för hantering av identitet och åtkomst, enkel att administrera, och som erbjuder enkel inloggning (SSO) för att säkerställa nödvändig interoperabilitet för alla dess lösningar på Amazons webbtjänster (AWS), Microsoft Azure eller annan molnleverantör, inbegripet mekanismer för multifaktorautentisering;

• en lösning för att samla in ansöknings- och systemloggar centralt, lagra dem med lämplig bevarandetid, övervaka händelser och trappa upp relevanta incidenter vid EIF och dess berörda tjänsteleverantörer;

• ett verktyg/en tjänst avseende sårbarhetshantering för skanning av alla EIF-molnplattformar för att tillhandahålla månatliga och kvartalsvisa aggregerade rapporter om sårbarhet;

• tjänster för avancerat system- och filkryptering/filutbyte för att skydda EIF:s data;

• ett registreringssystem för hantering av supportärenden, ändring, versionshantering av specifika EIF-centrala molnapplikationer (EIF räknar inte nödvändigtvis med att denna lösning används för hanteringen av förhållandet mellan EIF och mäklaren för molntjänster);

• En SFTP-tjänst för säker integration/filöverföringar mellan EIF-lösningar eller med motparter;

• rådgivningstjänster avseende olika tekniska aspekter (övervakning och optimering avseende kostnader, molnrelaterat, översyn av säkerhet och struktur etc.);

• tjänster avseende genomträngningstest för att bedöma säkerheten hos EIF:s molnlösningar.

Genom denna anbudsinfordran räknar EIF med att finna en ledande tjänsteleverantör för tjänsteområdet som anges i förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 84
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet kommer att undertecknas för en inledande period på 3 år med möjlighet till förlängning därefter för fyra på varandra följande 1-årsperioder, efter EIF:s gottfinnande (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

EIF kommer att teckna ett ramavtal med en tjänsteleverantör (ramavtal) för en inledande period på 3 år med möjlighet till förlängning därefter för fyra på varandra följande 1-årsperioder, efter EIF:s gottfinnande (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

Ramavtalet omfattas av EIF:s allmänna villkor (‘EIF GTC’), som kommer att utgöra en del av ramavtalet som bilaga C.

Genomförandekontrakt kommer att upprättas inom ramen för avtalet närhelst ett uppdrag krävs enligt den mekanism som beskrivs i avsnitt 6 i förfrågningsunderlaget.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Ett ramavtal på 7 år (3 + 1 + 1 + 1 + 1) förväntas undertecknas. Anledningen till att man begär mer än 4 år är att inrättandet av vissa nyckeltjänster kan kräva ett längre program, som kan vara längre än 2 år efter undertecknandet och som kommer att vara för kort för att EIF ska kunna dra full nytta av alla tjänster.

IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/06/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/07/2020
Lokal tid: 14:00
Plats:

EIF:s lokaler.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Mötet för öppnande av anbud är inte offentligt.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/05/2020