Услуги - 238687-2015

Компактен изглед

09/07/2015    S130

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор относно международно политическо сътрудничество в областта на промишлеността и МСП

2015/S 130-238687

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, place Rogier 16, офис 12/27
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
На вниманието на: L. Vari
Адрес за електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu
Телефон: +32 22999440
Факс: +32 22973512

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/easme

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, place Rogier 16, офис 12/27
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
На вниманието на: L. Vari
Адрес за електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Рамков договор относно международно политическо сътрудничество в областта на промишлеността и МСП.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Задачите ще се изпълняват в помещенията, определени от доставчика на услуги, с изключение на помещенията на EASME или на Европейската комисия.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Брой на участниците в предвиденото рамково споразумение: 4

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 24
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
EASME желае да сключи рамков договор в „каскаден ред“, включващ 4-та оференти с най-високи резултати, обхващащ сътрудничеството с държави извън ЕС в областите на компетентност на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, включително регулаторно сътрудничество, суровини, пространство/ГНСС, туризъм, обществени поръчки и т.н.
Поканата за участие в търг има за цел подбора на изпълнител, способен да предостави брой човекодни за възможности на външен експерт, които ще бъдат използвани, при поискване, с помощта на специфични заявления за услуги. Преди да сключат специфични договори на базата на такива заявления, ще бъдат определени тяхното подробно съдържание и бюджет. Заявленията за услуги ще определят точното естество на работата, която трябва да бъде извършена, т.е. вида анализ, организиране на мероприятия, работни договорености, включително ресурси, които ще бъдат разпределени, точна продължителност, както и формат, който се изисква за изготвяне на доклади и др.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

98910000 Специфични услуги от международни организации и служби - DA01, 79952000 Услуги, свързани с организирането на събития - QA11 - QA12, 71241000 Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ, 79110000 Юридически консултации и представителство, 79900000 Разнообразни бизнес услуги

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Обемът на включената работа за изпълнението на тази поръчка се оценява на максимум 10 000 000 EUR без ДДС, за общата продължителност на поръчката и възможни подновявания.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Брой на възможните подновявания: 2
в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за последващи поръчки:
в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.8.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 1.9.2015 - 10:30

Място:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden 2, зала COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: 1 представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (моля, направете справка с поканата за участие в търг).

Оферентите, желаещи да присъстват, се приканват да уведомят за своето намерение като изпратят електронно писмо най-малко 48 часа предварително на следния адрес: easme-procurement@ec.europa.eu

Това съобщение трябва да бъде подписано от оторизиращия служител на оферента и да уточни името на лицето, което ще присъства от името на оферента на заседанието за отварянето. В края на заседанието по отваряне, председателят на комисията по отваряне ще посочи имената на оферентите и решението относно приемливостта на всяка получена оферта, цените, посочени в офертите, няма да бъдат съобщавани.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014–2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО.
Комуникационните дейности, предвидени в работната програма на съответната година; за 2015 г., Решение за изпълнение на Комисията от 29.10.2014 г. относно приемането на работна програма за 2015 г. и финансирането за изпълнението на програмата за конкурентоспособността на предприятията и за малките и средните предприятия (C(2014) 8044 final) и неговото приложение.
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29.6.2015