Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 238687-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

09/07/2015    S130

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva týkající se mezinárodní politické spolupráce v oblasti průmyslu a malých a středních podniků

2015/S 130-238687

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, kancelář 12/27
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie
K rukám: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/easme

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Další informace lze získat:
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, kancelář 12/27
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie
K rukám: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Rámcová smlouva týkající se mezinárodní politické spolupráce v oblasti průmyslu a malých a středních podniků.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Úkoly budou plněny v prostorách, které určí poskytovatel služeb, s výjimkou případů, kdy budou využívány prostory EASME nebo prostory Evropské komise.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s několika účastníky
Počet účastníků rámcové smlouvy: 4

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 24
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
EASME si přeje uzavřít rámcovou smlouvu v kaskádovém uspořádání zahrnující 4 uchazeče s nejvyšším dosaženým počtem bodů, pokrývající spolupráci s nečlenskými zeměmi EU v oblastech působnosti Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, včetně spolupráce v oblasti regulace, surovin, vesmíru / globálního navigačního družicového systému (GNSS), cestovního ruchu, veřejných zakázek atd.
Cílem výzvy k podání nabídek je výběr poskytovatele služeb schopného poskytnout počet člověkodnů externí odborné kapacity, které bude použito na základě vyžádání prostřednictvím konkrétních žádostí o služby. Před uzavřením konkrétních smluv na základě těchto žádostí bude vymezen jejich podrobný obsah a rozpočet. Žádosti o služby určí přesnou povahu práce, která má být provedena, tj. druh analýzy, organizace akce, pracovní uspořádání, včetně zdrojů, které budou přiděleny, přesné doby trvání a také formátu požadovaného za účelem podávání zpráv atd.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

98910000 Služby mezinárodních organizací a institucí - DA01, 79952000 Organizování akcí - QA11 - QA12, 71241000 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza, 79110000 Právní poradenství a zastupování, 79900000 Různé provozní a s podnikáním související služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Množství příslušné práce na provedení této zakázky je posuzováno na maximálně 10 000 000 EUR bez DPH na celou dobu trvání zakázky a možná prodloužení.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Počet možných obnovení: 2
uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 24 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
24.8.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 1.9.2015 - 10:30

Místo:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Covent Garden 2, místnost COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může zúčastnit 1 zástupce za každého uchazeče (viz výzva k účasti v nabídkovém řízení).

Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu alespoň 48 hodin předem na následující adresu: easme-procurement@ec.europa.eu

Toto oznámení musí být podepsané oprávněným zástupcem uchazeče a musí určit jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek jménem uchazeče. V závěru otevírání nabídek předseda výboru pro otevírání nabídek uvede jména uchazečů a rozhodnutí týkající se přijatelnosti každé obdržené nabídky, ceny uvedené v nabídkách nebudou sdělovány.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11.12.2013, kterým se zřizuje program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a kterým se ruší rozhodnutí č. 1639/2006/ES.
Komunikační činnosti zajišťované v rámci pracovního programu na příslušný rok; v případě roku 2015 platí prováděcí rozhodnutí Komise ze 29.10.2014 o přijetí pracovního programu pro rok 2015 a financování za účelem realizace programu Konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (C (2014) 8044 final) a jeho příloh.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29.6.2015