Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 238687-2015

Normál nézet megjelenítése

09/07/2015    S130

Belgium-Brüsszel: Az ipar és a kkv-k területére irányuló nemzetközi politikai együttműködési keretszerződés

2015/S 130-238687

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Covent Garden 2, place Rogier 16, 12/27-es iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
Címzett: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/easme

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Covent Garden 2, place Rogier 16, 12/27-es iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
Címzett: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az ipar és a kkv-k területére irányuló nemzetközi politikai együttműködési keretszerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A feladatokat a szolgáltató által kijelölt helyen kell teljesíteni, az EASME vagy az Európai Bizottság helyszíneinek kivételével.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma : 4

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 24
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az EASME lépcsőzetes keretszerződést kíván kötni a 4 legnagyobb pontszámú ajánlattevővel a nem uniós országokkal való együttműködés lefedésére a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság kompetenciaterületein, ideértve a szabályozási együttműködést, a nyersanyagokat, az űr/GNSS-programot, az idegenforgalmat, a közbeszerzést stb.
A pályázati felhívás célja egy nyertes ajánlattevő kiválasztása, aki képes számos embernapnyi külső szakértői kapacitás biztosítására, melyet – szükség esetén – konkrét szolgáltatási igények alapján fognak felhasználni. Az ilyen jellegű igényekre vonatkozó konkrét szerződések megkötése előtt azok részletes tartalma és költségvetése meghatározásra kerül. A szolgáltatási igények felmerülésekor meghatározásra kerül az elvégzendő munkák konkrét természete, azaz: az elemzés típusa, a rendezvényszervezés, a munkamegállapodás, ideértve a meghatározott erőforrásokat, a konkrét időtartamot, valamint a jelentés megkívánt formáját stb.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

98910000 Nemzetközi szervezetek és testületek által nyújtott szakszolgáltatás - DA01, 79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások - QA11 - QA12, 71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés, 79110000 Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások, 79900000 Különféle üzleti és üzlettel kapcsolatos szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A szerződés teljesítéséhez szükséges munkamennyiség becsült értéke maximum 10 000 000 EUR héa nélkül a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, beleértve az esetleges meghosszabbításokat is.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 2
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
24.8.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 1.9.2015 - 10:30

Hely:

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), Covent Garden 2, COV2 12/204-es terem, place Rogier 16, 1210 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Pályázónként 1 képviselő vehet részt a tenderbontáson (lásd a pályázati felhívást).

Kérjük a részt venni kívánó ajánlattevőket, hogy részvételi szándékukat jelezzék e-mailben legalább 48 órával a tenderbontást megelőzően az alábbi címen: easme-procurement@ec.europa.eu

Az értesítést az ajánlattevő meghatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából majd részt vesz a tenderbontáson. A tenderbontás befejeztével a tenderbontó bizottság elnöke közli az ajánlattevők nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. Az ajánlatokban megadott árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 11.12.2013. keltezésű 1287/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.
A releváns év munkaprogramjában megadott kommunikációs tevékenységek; 2015-re a 2015. évi munkaprogram elfogadásáról, valamint a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét célzó program végrehajtásának finanszírozásáról szóló, 29.10.2014 keltezésű bizottsági végrehajtási határozat (C(2014) 8044 final) és annak mellékletei vonatkoznak.
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.6.2015