Diensten - 238687-2015

Beknopt weergeven

09/07/2015    S130

België-Brussel: Raamovereenkomst inzake internationale beleidssamenwerking op het gebied van industrie en het mkb

2015/S 130-238687

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, kantoor 12/27
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België
Ter attentie van: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/easme

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, kantoor 12/27
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België
Ter attentie van: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Raamovereenkomst inzake internationale beleidssamenwerking op het gebied van industrie en het mkb.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: de taken moeten worden uitgevoerd in de door de dienstverlener aangewezen kantoren, met uitzondering van de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
Aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 4

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 24
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het Easme wil een raamovereenkomst sluiten volgens het cascadesysteem met de 4 inschrijvers met de hoogste scores, betreffende de samenwerking met niet-EU-landen op de bevoegdheidsgebieden van het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf met inbegrip van samenwerking inzake regelgeving, grondstoffen, ruimte/GNSS, toerisme, overheidsopdrachten enz.
De oproep tot inschrijving beoogt de selectie van een contractant die in staat is om een aantal mandagen externe deskundige capaciteit te verstrekken die via specifieke dienstverzoeken wordt aangevraagd. De gedetailleerde inhoud en begroting van de specifieke overeenkomsten worden bepaald vóór het sluiten ervan. De dienstverzoeken moeten de precieze aard van het uit te voeren werk vermelden, d.w.z. de aard van de analyse, organisatie van evenementen, arbeidsregelingen, met inbegrip van de middelen die zullen worden toegewezen, exacte duur, evenals het vereiste formaat voor verslaglegging enz.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

98910000 Diensten specifiek voor internationale organisaties - DA01, 79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen - QA11 - QA12, 71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse, 79110000 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging, 79900000 Diverse zakelijke en andere diensten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De omvang van het werk voor de uitvoering van deze opdracht wordt geraamd op maximaal 10 000 000 EUR (zonder btw) voor de totale looptijd van de opdracht en mogelijke verlengingen.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
Eventuele minimumeisen: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie de aanbestedingsstukken.
Eventuele minimumeisen:
zie de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
24.8.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 1.9.2015 - 10:30

Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), Covent Garden 2, kantoor COV2 12/204, Karel Rogierplein 16, 1210 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (zie de uitnodiging tot inschrijving).

inschrijvers die de opening willen bijwonen, dienen dit minstens 48 uur van tevoren per e-mail mee te delen op volgend adres: easme-procurement@ec.europa.eu

Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde ambtenaar van de inschrijver en de naam vermelden van de persoon die de opening van de inschrijvingen in naam van de inschrijver zal bijwonen. Aan het eind van de opening zal de voorzitter van het openingscomité de namen meedelen van de inschrijvers, evenals de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elke ontvangen inschrijving. De in de inschrijvingen vermelde prijzen worden niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11.12.2013 tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1639/2006/EG.
De communicatieactiviteiten in het kader van het werkprogramma van het betreffende jaar; voor 2015 is het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 29.10.2014 betreffende de goedkeuring van het werkprogramma voor 2015 en de financiering voor de tenuitvoerlegging van het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen, C(2014) 8044 final, en de bijlage erbij van toepassing.
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29.6.2015