Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 238687-2015

Afișează vizualizare compactă

09/07/2015    S130

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru privind cooperarea politică internaţională în domeniul industriei şi al IMM-urilor

2015/S 130-238687

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, place Rogier 16, biroul 12/27
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
În atenția: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/easme

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Alte informații pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, place Rogier 16, biroul 12/27
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
În atenția: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Denumire oficială: Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME)
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=939

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Contract-cadru privind cooperarea politică internaţională în domeniul industriei şi al IMM-urilor.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sarcinile vor fi executate la sediul desemnat de prestatorul de servicii, cu excepţia sediului EASME sau a sediului Comisiei Europene.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul de participanți la acordul-cadru preconizat: 4

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
EASME intenţionează să încheie un contract-cadru „în cascadă” cu cei 4 ofertanţi care au obţinut cele mai mari punctaje, vizând cooperarea cu ţări din afara UE în domeniile de competenţă ale Direcţiei Generale Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri, inclusiv cooperarea în materie de reglementare, materii prime, spaţiu/GNSS, turism, achiziţii publice etc.
Licitaţia vizează selectarea unui contractant capabil să furnizeze o capacitate de expertiză externă corespunzătoare unui număr de om-zile care va fi utilizată, la cerere, prin intermediul unor cereri de servicii specifice. Înainte de intrarea în vigoare a contractelor pe baza unor astfel de cereri, vor fi stabilite conţinutul şi bugetul detaliate ale acestora. Cererile de servicii vor indica natura exactă a activităţilor care urmează să fie executate, şi anume tipul de analiză, organizarea de evenimente, dispoziţiile de lucru, inclusiv resursele care urmează să fie alocate, durata exactă, precum şi formatul solicitat pentru elaborarea de rapoarte etc.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

98910000 Servicii specifice organizaţiilor şi organismelor internaţionale - DA01, 79952000 Servicii pentru evenimente - QA11 - QA12, 71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize, 79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică, 79900000 Diverse servicii comerciale şi servicii conexe

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea activităţilor implicate în executarea acestui contract este estimată la maximum 10 000 000 EUR, fără TVA, pentru durata totală a contractului şi a posibilelor reînnoiri.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 2
În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:
în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
EASME/EASME/2015/006.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.8.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 1.9.2015 - 10:30

Locul:

Agenţia Executivă pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME), Covent Garden 2, sala COV2 12/204, place Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor (a se consulta invitaţia la licitaţie).

Ofertanţii care doresc să participe sunt rugaţi să îşi anunţe intenţia prin trimiterea unui e-mail cu cel puţin 48 de ore în prealabil la următoarea adresă: easme-procurement@ec.europa.eu

Această notificare trebuie să fie semnată de un funcţionar autorizat al ofertantului şi trebuie să includă numele persoanei care va participa la şedinţa de deschidere în numele ofertantului. La finalul şedinţei de deschidere, preşedintele comitetului de deschidere va prezenta numele ofertanţilor şi decizia referitoare la admisibilitatea fiecărei oferte primite. Preţurile menţionate în oferte nu vor fi comunicate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11.12.2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME) (2014-2020) şi de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE.
Activităţile de comunicare prevăzute de programul de lucru pentru anul relevant; pentru anul 2015, se aplică Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29.10.2014 privind adoptarea programului de lucru pentru 2015 şi finanţarea pentru punerea în aplicare a programului pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii [C(2014) 8044 final] şi a anexa la aceasta.
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29.6.2015