Bauleistung - 238692-2020

Submission deadline has been amended by:  281027-2020
25/05/2020    S100

België-Aartselaar: Aanleggen van afvalwaterleidingen

2020/S 100-238692

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: Mevr. Ilka Van Geel
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Telefoon: +32 34504511
Fax: +32 34583020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376115

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376115
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Studiebureau Jouret bvba
Postadres: Klein Hulststraat 64
Plaats: Sint-Niklaas
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9100
Land: België
Contactpersoon: yannis.pieters@studiebureaujouret.be
E-mail: info@studiebureaujouret.be
Telefoon: +32 37779630

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.studiebureaujouret.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-22120lot1-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project 22.120/1 - Beveren/Haasdonk, verbindingsriolering Melselestraat

Referentienummer: AQFINFRA-22120lot1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232411 Aanleggen van afvalwaterleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Project 22.120/1 - Beveren/Haasdonk, verbindingsriolering Melselestraat, inclusief lokaal pact deel Melselestraat, deel Keizerstraat, deel Heirbaan en drukrioleringen in delen van Perstraat, Melselestraat, Heirbaan, Botermelkstraat en Kruibekesteenweg.

— profileren van grachten,

— aanleg van buffer,

— bouwen van kunstwerken,

— aanleg van rioleringen,

— profileren en aanleg van wadi,

— aanleg van drukleidingen,

— aanleg van pompputten,

— aanleg van duikers,

— aanleg van verhardingen in asfalt, beton, betonstraatstenen, uitgewassen beton, kleiklinkers,

— beschoeien van grachten,

— aansluiten van huizen op de riolering,

— archeologisch onderzoek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beveren/Haasdonk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oproep tot kandidatuurstelling.

Project 22.120/1 - Beveren/Haasdonk, verbindingsriolering Melselestraat, inclusief lokaal pact deel Melselestraat, deel Keizerstraat, deel Heirbaan en drukrioleringen in delen van Perstraat, Melselestraat, Heirbaan, Botermelkstraat en Kruibekesteenweg.

— profileren van grachten,

— aanleg van buffer,

— bouwen van kunstwerken,

— aanleg van rioleringen,

— profileren en aanleg van wadi,

— aanleg van drukleidingen,

— aanleg van pompputten,

— aanleg van duikers,

— aanleg van verhardingen in asfalt, beton, betonstraatstenen, uitgewassen beton, kleiklinkers,

— beschoeien van grachten,

— aansluiten van huizen op de riolering,

— archeologisch onderzoek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 260
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 8.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Uitvoeringstermijn: 260 werkdagen.

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv: www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige dossier is gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke Rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020