Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 238713-2017

24/06/2017    S119

Nederland-'s-Gravenhage: Catering- en banketdiensten

2017/S 119-238713

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
NUTS-code: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europol.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2613
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Catering- en banketdiensten

Referentienummer: 1712/C5/N.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op:

— cateringdiensten voor het restaurant en de broodjeszaak van het personeel van Europol,

— banketdiensten in de kantoren van Europol in Den Haag of op andere locaties in Nederland,

— dienstverlening aan externe locaties en verlening van aanverwante diensten binnen Nederland (optionele dienst).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55510000 Kantinediensten
55511000 Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria's
55512000 Kantinebeheer
55520000 Cateringdiensten
55523000 Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven
55120000 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Gravenhage, Nederland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde totale omzet van de contractant bedraagt voor de volledige looptijd van de opdracht 7 300 000 EUR. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

— maximaal 3 300 000 EUR (zonder btw) betaald door Europol voor forfaitaire vergoedingen, verlening van banketdiensten, dienstverlening op externe locaties en verlening van aanverwante diensten,

— 4 000 000 EUR (met btw) geraamde omzet van de contractant bestaande uit retailprijzen die personeelsleden, bezoekers en gasten hebben betaald voor de aan hen verleende cateringdiensten in het personeelsrestaurant en de broodjeszaak.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mogelijke automatische verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Geselecteerde gegadigden worden naar alle waarschijnlijkheid in oktober 2017 uitgenodigd om deel te nemen aan een verkenningsbezoek aan de hoofdkantoren van Europol. Nadere inlichtingen over de/het daadwerkelijke datum/tijdstip van het verkenningsbezoek wordt meegedeeld in de uitnodigingsbrief.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2017
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 29/09/2017
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Mogelijk binnen ongeveer 4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tijdens de 3 jaar na voltooiing van de (initiële) opdracht kan Europol een beroep doen op de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht (artikel 134, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften) voor aanvullende opdrachten met betrekking tot diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die aan de begunstigde van onderhavige opdracht zijn gegund door dezelfde aanbestedende dienst.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: The Hague
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefoon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetadres: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2017