Bauleistung - 238726-2020

Submission deadline has been amended by:  271083-2020
25/05/2020    S100

Polen-Lublin: Installation von elektrischen Leitungen

2020/S 100-238726

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Postanschrift: Al. Racławickie 14
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Zięba
E-Mail: dzp@kul.pl
Telefon: +48 814454159
Fax: +48 814454163
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.kul.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.kul.lublin.pl/16027.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie

Referenznummer der Bekanntmachung: AZP-240/PN-p5350/09/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ – Dokumentacja techniczna.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
45311000 Installation von Elektroanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1G w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w budynku hali sportowej KUL przy ul. Konstantynów 1G w Lublinie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ – Dokumentacja techniczna.

3. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Instalacje elektryczne:

Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje następujące elementy:

— demontaż istniejących opraw oświetlenia podstawowego hali sportowej oraz elementów sterowania,

— remont istniejącej instalacji oświetleniowej,

— wykonanie nowej instalacji oświetleniowej,

— wykonanie nowej instalacji sterowania oświetleniem DALI

— montaż opraw LED oraz nowych układów zasilania.

— budowa tras kablowych.

Uwagi dodatkowe:

− hałaśliwe roboty budowlane możliwe będą do realizacji w godzinach ustalonych z Zamawiającym (za roboty hałaśliwe Zamawiający uznaje roboty wyburzeniowe, wykonywanie przewiertów przez stropy i ściany dla instalacji),

− transport i utylizacja odpadów, gruzu, zbędnych materiałów oraz zbędnego wyposażenia (każdorazowo decyzja o utylizacji materiałów i wyposażenia będzie uzgadniana na roboczo z Zamawiającym),

− Wykonawca w ramach zamówienia wykona dokumentację powykonawczą – 2 kpl. (w wersji papierowej i elektronicznej).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/08/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 zł).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie montażu systemu oświetlenia w technologii LED w obiekcie sportowym obejmujące także roboty instalacyjne i elektryczne z tym związane, o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 zł) brutto każda.

Przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót budowlanych w ramach jednej umowy.

Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału, winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia, w tym:

— co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji,

— Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunków może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy,

— ilekroć Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych specjalnościach, uznawał będzie także odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3) Dokumenty składane przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ);

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-224.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarto w rozdziale VII SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu zawarto w rozdziale V SIWZ.

3. Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoja ofertą przez okres 60 dni.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Opis sposobu przygotowania ofert zawarto w rozdziale XI SIWZ.

6. Pozostałe wymagania znajdują się w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki te określone są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiące podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Do odwołań stosuje się przepisy art. 180–198 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Do skargi stosuje się przepisy art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020