Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 238730-2017

24/06/2017    S119    Európsky parlament - Služby - Koncesie na služby - Postup udeľovania koncesie 

Belgicko-Brusel: Koncesia na zariadenie chemického čistenia v budove Európskeho parlamentu Altiero Spinelli v Bruseli

2017/S 119-238730

Oznámenie o koncesii

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/23/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: direction des infrastructures
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu

I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2453
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Prihlášky alebo prípadné ponuky sa musia odoslať na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60, direction générale des infrastructures et de la logistique, direction A – Infrastructures
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Kód NUTS: BE1

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koncesia na zariadenie chemického čistenia v budove Európskeho parlamentu Altiero Spinelli v Bruseli.

Referenčné číslo: 06A50/2017/M024.
II.1.2)Hlavný kód CPV
98310000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Koncesia na zariadenie chemického čistenia v budove Európskeho parlamentu Altiero Spinelli v Bruseli.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 475 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto koncesia je rozdelená na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Koncesia na zariadenie chemického čistenia v budove Európskeho parlamentu Altiero Spinelli v Bruseli.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Koncesia je pridelená na základe kritérií stanovených v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Lehota trvania koncesie
Trvanie v mesiacoch: 60
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a stručný opis podmienok, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

Účasť na tomto súťažnom konaní je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv – najmä všetky fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány z niektorého členského štátu Európskej únie – a pre všetky fyzické osoby, právne subjekty a verejné orgány z nečlenských krajín, ktoré uzatvorili osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti koncesií podľa podmienok uvedených v tejto dohode.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a stručný opis kritérií výberu, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

1. uchádzač musí poskytnúť dôkaz o minimálnom ročnom obrate vo výške 190 000 EUR počas posledných 3 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté;

2. platné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím stranám.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

1. finančné výkazy (výročná správa) za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté.

2. poistná zmluva a potvrdenia o zaplatení poistného.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a stručný opis kritérií výberu, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

uchádzač musí poskytnúť dôkaz o tom, že vykonával počas posledných 5 rokov činnosť v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 pod č. 96.01 (alebo rovnocennej klasifikácie v krajine pôvodu uchádzača), a to ako nezávislý dodávateľ alebo manažér („nezávislá tretia strana“).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

akýkoľvek listinný dôkaz o tom, že uchádzač počas posledných 5 rokov vykonával činnosť v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 pod č. 96.01 (alebo rovnocennej klasifikácie v krajine pôvodu uchádzača), a to ako nezávislý dodávateľ alebo manažér („nezávislá tretia strana“).

III.1.5)Informácie o vyhradených koncesiách
III.2)Podmienky týkajúce sa koncesie
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonávania koncesie:
III.2.3)Informácie o zamestnancoch zodpovedných za vykonávanie koncesie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie žiadostí alebo prijatie ponúk
Dátum: 08/08/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

2022.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Európsky parlament zorganizuje povinnú prehliadku miesta dňa 4.7.2017 (10:00). Miestom stretnutia je akreditačné centrum budovy Európskeho parlamentu Altiero Spinelli v Bruseli, Belgicko.

Zúčastniť sa môžu najviac 2 zástupcovia za každú spoločnosť. Z dôvodu prípravy vášho vstupného dokladu zašlite e-mailom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 2 pracovné dni pred prehliadkou názov vašej spoločnosti a meno, pozíciu, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia účastníkov. Vaša registrácia bude potvrdená prostredníctvom e-mailu.

Akékoľvek cestovné náklady súvisiace s prehliadkou miesta budú niesť uchádzači a tieto nebudú uhradené Európskym parlamentom.

Účasť na prehliadke miesta je povinná: predložiť ponuku budú môcť len tí, ktorí sa na nej zúčastnia.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Kancelária Všeobecného súdu Európskej únie.
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/06/2017