Υπηρεσίες - 238738-2018

05/06/2018    S105

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου Συνδέσμου στη Βαρσοβία

2018/S 105-238738

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: B-1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ewa Michnowska
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epwarszawa@ep.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 225952470
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3398
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Liaison Office in Poland
Ταχ. διεύθυνση: ul. Jasna 14/16a
Πόλη: Warszawa
Ταχ. κωδικός: 00-041
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ewa Michnowska
Τηλέφωνο: +48 225952470
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epwarszawa@ep.europarl.eu
Κωδικός NUTS: PL9 Not specified
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.pl
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου Συνδέσμου στη Βαρσοβία

Αριθμός αναφοράς: COMM/AWD/2018/222
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79416000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η σύναψη μίας σύμβασης-πλαίσιο για υπηρεσίες επικοινωνίας εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους:

— να επιτραπεί στα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) να αντλήσουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική υποστήριξη για ποικίλα καθήκοντα που μπορούν εύκολα να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες και, ως εκ τούτου, ελεύθερη δυνατότητα στα Γραφεία για εργασία περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα,

— να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες προμηθειών,

— να διευκολυνθούν οι καθημερινές εργασίες με μια απλή διαδικασία παραγγελίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων,

— να επιτρέψει την αύξηση της κλίμακας των δραστηριοτήτων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79950000 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
79418000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών
79994000 Υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων
79553000 Υπηρεσίες εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ
79540000 Υπηρεσίες διερμηνείας
79530000 Υπηρεσίες μετάφρασης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) είναι υπεύθυνα για την αποκεντρωμένη υλοποίηση των θεσμικών προσπαθειών επικοινωνίας του ΕΚ. Ειδικότερα, τα Γραφεία διαχειρίζονται επαφές με εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, ασχολούνται με πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς μέσω δραστηριοτήτων εκτός σύνδεσης και σε απευθείας σύνδεση και προσφέρουν πλατφόρμα επικοινωνίας για τους βουλευτές του ΕΚ στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειές τους είναι σημαντικές για την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019.

Η σύναψη μίας σύμβασης-πλαίσιο για υπηρεσίες επικοινωνίας εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους:

— να επιτραπεί στα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) στη Βαρσοβία να αντλήσουν υψηλής ποιότητας επαγγελματική υποστήριξη για ποικίλα καθήκοντα που μπορούν εύκολα να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες και, ως εκ τούτου, ελεύθερη δυνατότητα στα Γραφεία για εργασία περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα,

— να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες προμηθειών της ΓΔ,

— να διευκολυνθούν οι καθημερινές εργασίες με μια απλή διαδικασία παραγγελίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων,

— να επιτρέψει την αύξηση της κλίμακας των δραστηριοτήτων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της περιόδου της προεκλογικής εκστρατείας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Αρχική σύμβαση διάρκειας 1 έτους, ακολουθούμενη από 3 πιθανές ανανεώσεις, μέχρι μέγιστο χρονικό διάστημα 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με εξαίρεση του διεθνείς οργανισμούς, καθώς και να διαθέτει ειδική άδεια η οποία αποδεικνύει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τη σύμβαση στη χώρα εγκατάστασής του ή είναι μέλος ειδικού επαγγελματικού οργανισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/07/2018
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/08/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Biuro PE w Polsce.

Ul. Jasna 14/16a.

Warszawa.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Έως 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο δεόντως εξουσιοδοτημένοι μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου — Βλέπε όρους για την υποβολή προσφοράς.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 388172313
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CFI.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/05/2018