Bauleistung - 238782-2020

Submission deadline has been amended by:  285577-2020
25/05/2020    S100    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Überholungs- und Sanierungsarbeiten

2020/S 100-238782

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Afacerilor Interne
Nationale Identifikationsnummer: 4267095
Postanschrift: Str. Domniţa Anastasia nr. 3
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050035
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Direcția achiziții publice, persoană de contact Mihaela Circo
E-Mail: valeriu.radu@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080/30397
Fax: +40 213156468

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mai.gov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096079
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare și execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Hub servicii (centru de furnizare servicii electronice) la nivelul MAI”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4267095/2019/3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Proiectare și execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Hub servicii (centru de furnizare servicii electronice) la nivelul MAI”.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 18.

AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa de date.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 66 761 026.63 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35721000 Elektronisches Nachrichtensystem
45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
79632000 Personalschulung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti, sector 6.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectare și execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Hub servicii (centru de furnizare servicii electronice) la nivelul MAI”.

Componenta:

– Obiectiv 1: amenajare clădire existentă;

– Obiectiv 2: realizare turn de comunicații.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Calificarea și experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul contractului. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care vor prezenta o perioada de garanție suplimentară a echiapementelor fata de perioada de garanție minimum acceptata de 36 de luni calendaristice. / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care vor prezenta o perioada de garanție suplimentară a lucrărilor fata de perioada de garanție minimum acceptata de 60 de luni calendaristice. / Gewichtung: 13
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (planul de management al calității lucrărilor executate). / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-Guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectivul specific OS 2.3 – Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare, Acțiu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul, iar în cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În acest sens, va prezenta documentele și formularele menționate la capitolul. Pentru probarea îndeplinirii cerințelor se va completa DUAE, urmând ca la solicitarea autorității contractante, să fie depuse documentele justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii pentru toate sediile, sediile secundare si punctele de lucru menționate în certificatul constatator emis de ONRC sau organism echivalent, atât în cazul operatorului roman cât și al unui operator străin;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care să dovedească că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor taxelor și a contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform cerințelor autorității contractante. În cazul documentelor care nu conțin dată de emitere sau perioadă de valabilitate, acestea se vor prezenta însoțite de o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind actualitatea informațiilor cuprinse în acestea.

Notă: ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul va completa DUAE configurat de autoritatea contractantă în SEAP [conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016], în secțiunea dedicată procedurii în cauza, până la data-limită de depunere a ofertelor stabilită în anunțul de participare. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. A se vedea Notificare ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8.4.2019.

Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant care se încadreaza în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59-60, art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, în secțiunea dedicată, semnate cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnătura electronică.

În situația în care certificatul de semnătură electronică nu aparține reprezentantului legal al ofertantului se va prezenta o împuternicire în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât limba română, vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

Declaratie privind conflictul de interese.

Ofertantul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictul de interese, astfel cum este acesta definit în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, poate apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat, în termen de cinci zile de la apariţia acestuia, în scris, partilor semnatare ale contractului, fără întârziere.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt:

1. Nica Giani Catalin – secretar general adjunct al MAI;

2. Dimofte Dorina – director general Direcția generală financiară;

3. Crăciun Gabriel – (î)director general Direcţia generală juridică;

4. Peligrad Ion – director general Direcția generală logistică;

5. Jiga Razvan-Iulian – Director general adjunct al Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației;

6. Drăgulin Iulian – (î) director general adjunct al Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației;

7. Neda Aurel Ionuț – sef serviciu in cadrul Direcției generale pentru comunicații și tehnologia informației;

8. Bunghiuz Florin-Nicolae – (Î) director al DALI;

9. Radu Valeriu – director Direcția achiziții publice;

10. Coman Ionica – director adjunct Direcția achiziții publice;

11. Jipa Emil Valentin – sef Serviciu achiziții tehnică și echipament – Direcția achiziții publice;

12. Lebe Răzvan – sef Serviciu achiziții centralizate – Direcția achiziții publice.

Se va prezenta dovada unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii sale, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Nota: documentul va fi prezentat, prin intermediul SEAP, în orice forma, semnat cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Informatiile din documentul prezentat trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine: in cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare).

Modalitatea de indeplinire: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC pentru operatorii economici români sa fie prezentat, la solicitatea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Pentru ofertantii straini: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul echivalent emis in tara de rezidenta sa fie prezentat, la solicitatea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta în vederea îndeplinirii DUAE vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) sa fie de cel puțin 60 000 000 RON fără TVA. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2016, 2017, 2018). Daca un grup de operatori economici depun o ofertă comuna, atunci situația economica si financiara se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Se vor prezenta situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare (bilanțuri aferente exercițiilor financiare pentru ultimii trei ani financiari încheiați (2016, 2017, 2018) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice. Daca din motive obiective, justificate corespunzator, ofertanții nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acestia pot sa-si demonstreze situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situatia economica si financiara. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertanților prezentarea altor documente, in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/terț susținător) vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: cifra de afaceri pe ultimii trei ani financiari încheiați (2016, 2017, 2018), media cifrei de afaceri a celor trei ani. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, situațiile financiare sau extrase din situațiile financiare (bilanțuri aferente exercițiilor financiare) vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma evaluării ofertelor.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.

1. Experienta similara în conformitate cu prevederile art. 178 și ale art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 și ale Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017, ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit, în ultimii cinci ani, proiecte similare celor propuse a fi achizitionate prin prezenta procedura, astfel:

— prestarea de servicii de proiectare cu valoare cumulată de minimum 1 000 000 RON la nivelul a maximum cinci contracte;

— execuția de lucrări cu valoare cumulată de minimum 40 000 000 RON la nivelul a maximum cinci contracte – livrarea și instalarea unei infrastructuri TIC care funcţionează în regim data center conform prevederilor impuse de standardul TIA 942 sau echivalent, în valoare cumulata de minimum 20 000 000 RON, la nivelul a maximum cinci contracte, având în vedere prevederile specifice impuse de acest standard în realizarea centrelor de date, asigurând astfel funcționarea serviciilor oferite de HUB în regim continuu și la o calitate ridicată, luând în considerare importanța deosebită a acestui proiect la nivel guvernamental. În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de cinci ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii economici care au prezentat dovada finalizării contractului de experiență similară în intervalul de timp nou rezultat. Prin proiecte similare se înțelege: proiectarea pentru construirea/reabilitarea/reconstruirea/execuția de reparații capitale de/pentru imobile/clădiri; execuția de lucrări constând în construirea/reabilitarea/reconstruirea/execuția de reparații capitale de/pentru imobile/clădiri; livrarea și instalarea unei infrastructuri TIC care funcţionează în regim data center conform prevederilor TIA 942 sau echivalent. Prin proiecte duse la bun sfarsit se inteleg cele precizate in Instructiunea ANAP nr. 2/2017 art. 11 alin. (3):

(a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau

(b) lucrari receptionate, insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;

(c) lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala. și art. 9 alin. (3):

(i) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

(ii) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC. Pentru demonstrarea capacității tehnice și profesionale ofertantul trebuie să prezinte informații relevante referitoare la contractul/contractele similare din care să rezulte următoarele aspecte: obiectul contractului; descrierea contractului și entitațile beneficiare; valoarea acestuia; serviciile prestate pentru implementare; beneficiarul contractului; preț total contract; perioada in care s-a realizat implementarea contractului.

2. Informații privind terțul susținător si asociații, daca este cazul.

(a) În cazul în care oferta este depusă de un operator economic care beneficiază de susținerea unuia sau mai multor terți, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și terțul sustinator/tertii susținători (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și angajamentul ferm de sustinere din partea acestuia/acestora, ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate;

(b) In cazul in care oferta este depusa in asociere, se va prezenta DUAE pentru toți membrii asocierii si acordul de asociere, ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate.

Proportia de subcontractare. În cazul în care oferta este depusă de un operator economic ce are, eventual, intenţia de a subcontracta parte/părţi din contract, se va prezenta DUAE, pentru ofertant și subcontractant (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și acordul de subcontractare în acest sens.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de indeplinire cerinta.

1. Experienta similara. Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocate drept experienta similara; valoarea in lei fara TVA; beneficiarul și datele acestuia de contact; data si numarul documentului de receptie; ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente, continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:

(a) obiectul lucrarii, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privati;

(b) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractual;

(c) locul execuţiei lucrărilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit.

Modalitatea de indeplinire cerinta 2. Informatii privind tertul sustinator si asociatii, daca este cazul.

(a) Ofertantul va depune odată cu DUAE a) se va prezenta DUAE, pentru ofertant și tertul sustinator/tertii sustinatori (conform art. 193 din Legea nr. 98/2016) și angajamentul ferm de sustinere din partea acestuia/acestora;

(b) se va prezenta acordul de asociere care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute de art. 34 și 233 din Codul Fiscal și informații privind competența de emitere a facturii, Declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare, prezenta autorităţii contractante contractul de asociere în original sau copie legalizată, înainte de data semnării contract.

Ofertantul va depune odată cu DUAE şi acordul de subcontractare, în care va fi menționat procentul de subcontractare și partea care urmează a fi îndeplinită de către aceștia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Prevederile contractuale nu pot fi modificate/adaptate de către ofertanți;

2. Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

3. Orice ofertant are dreptul de a-si retrage oferta numai inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertei;

4. Ofertantul este obligat sa informeze autoritatea contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin prezentarea documentelor solicitate la cap. III.1 in termen de maximum sapte zile lucratoare de la interventia sau dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari;

5. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile începand cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Afacerilor Interne – Direcția generală juridică
Postanschrift: Piața Revoluției nr. 1A, sector 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 010086
Land: Rumänien
E-Mail: dgj@mai.gov.ro
Telefon: +40 212648707/11985

Internet-Adresse: www.mai.gov.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020