Építési beruházás - 238802-2020

Submission deadline has been amended by:  303035-2020
25/05/2020    S100

Magyarország-Nyíregyháza: Nyugdíjasotthon építése

2020/S 100-238802

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74722132
Postai cím: Mikszáth Kálmán utca 38.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikucza László Zsolt
E-mail: hataroknelkuligyogyitasert@gmail.com
Telefon: +36 205905377
Fax: +36 42512222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyogyitashataroknelkul.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000487742020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000487742020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Idősek otthona építése

Hivatkozási szám: EKR000487742020
II.1.2)Fő CPV-kód
45215212 Nyugdíjasotthon építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő idősek és rászorulók elhelyezését biztosító speciális központ kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300 Betonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45421140 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Idősek otthona építése

A Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő idősek és rászorulók elhelyezését biztosító speciális központ kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. Az otthon 120 fő elhelyezését, szabadidős foglalkozását, szociális, egészségügyi és higiénés igényeinek kiszolgálását hivatott kielégíteni. Az intézmény egy központi közlekedőre szervezett épületszárnyakkal meghatározott 72 férőhelyes főépületből, 12 db telepszerűen elhelyezett, 2 db kétágyas lakóegységet tartalmazó szatellit-apartman épületből, egy közös rendezvények megtartására alkalmas pavilonból, valamint egy gépjármű tároló-raktár melléképületből áll. Az épületek hagyományos szerkezetűek, vertikálisan földszintes tömegekre tagoltak, alápincézetlenek, jellemzően kishajlású félnyeregtetős, részben lapostatős kialakításúak. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.

Főbb mennyiségek: lakóegységek száma: 60 db; férőhelyek száma: 120 fő; parkolók száma: 32 db (3 db akadálymentes); beépített alapterület: 5431,18 m2; telekterület: 29 990 m2

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Beépítésre kerülő hőszivattyú szezonális fűtési jóságfoka (SCOP) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felelős műszaki vezető szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF becsült érték megadására technikai okokból, a hirdetmény közzététele érdekében került sor.

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban az M2 alkalmassági minimum követelményként előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok igazolási módja:

Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. alapján az EKR-ben rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban meghatározott kizáró okok hiányát. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra szükséges benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14., 16. § rendelkezései szerint.

Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról (EKR űrlap), hogy nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.

Az ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §, valamint 69. § (11a) bekezdésében, illetve 74. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelni kell az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az igazolás módja: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti egyszerű nyilatkozattal. A nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a IV. rész α pont kitöltésével, részletes információk kérése nélkül.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:

P1: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem kötelező.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]

Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P1 pontban meghatározott irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés]

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük az egyik felel meg.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésében ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 600 millió forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a IV. rész α pont kitöltésével, részletes információk kérése nélkül.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:

M1: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: szerződést kötő másik fél megnevezése; építési beruházás tárgya, mennyisége, melyből megállapítható az alkalmassági minimum követelményeknél előírt feltételeknek történő megfelelés.; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - műszaki átadás-átvétel - év-hónap-nap pontossággal); teljesítés helye; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.

M2: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatását, azok megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével. A szakember bemutatása során csatolandók: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli: a bevonni kívánt szakember nevét, a szakember képzettségét/végzettségét, kamarai regisztrációs számát (amennyiben releváns), a szakember munkáltatójának feltüntetését vagy annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel a szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakember szakmai önéletrajza; c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; d) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok.

Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, legalább 40 fő elhelyezését biztosító szállás jellegű épület kivitelezésére és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő szállás jellegű épület alatt a következőket érti: szálloda, kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona, szociális otthon, munkásszálló.

M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész (általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek) szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattevő 10 % előleget igényelhet, 75 millió Ft-ot meghaladó mértékű előleg esetén előleg visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a meghaladó részre. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: jólteljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Jótállás minimális időtartama: 24 hónap. 9 részszámla és 1 végszámla nyújtható be a teljesítés mértékének megfelelően. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § előírásai, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezések (2013. évi V. tv. 6:130. §; 2007.évi CXXVII. törvény; 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet; 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) szerint történik. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a pénzügyi fedezetet az EBFHÁT/1448/2017-NFM_SZERZ számú támogató okirathoz kapcsolódó támogatásból kívánja biztosítani.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/07/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/07/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési eljárásba bevont FAKSZ: Bogáti János (lajstromszám: 00755).

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) és a 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

4. Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban.

5. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű felelősségbiztosítás (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R.) mértéke: legalább 900 millió Ft/év és legalább 400 millió Ft/káresemény. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele.

6. Ajánlattevő köteles az ajánlatához heti lebontású műszaki ütemtervet csatolni, mely nem képez értékelési szempontot.

7. Ajánlattevő köteles az ajánlatához tételes árazott költségvetést csatolni. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

8. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

9. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit (P1, M1, M2) és igazolásokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

10. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.

12. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

13. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján. A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény. A beépítésre kerülő hőszivattyú szezonális fűtési jóságfoka (SCOP) részszempont esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, megajánlható legkisebb érték: 3,58. A felelős műszaki vezető szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata részszempont esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli. Megajánlható legkisebb érték 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó. A többlet jótállás időtartama részszempont esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Megajánlható legkisebb érték 0 hó, a legkedvezőbb 24 hó. Az alkalmazott képletek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.

14. Részekre történő ajánlattétel nem lehetőséges. Az építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, egy építési engedély alapján valósul meg. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése, valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.

15. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, a 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/05/2020