Bauleistung - 238803-2020

25/05/2020    S100    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen

2020/S 100-238803

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Antoniego Słonimskiego 1A
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-304
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Oczkowicz
E-Mail: przetargi@fortum.com
Telefon: +48 785054301
Fax: +48 713430434

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.fortum.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://fortum-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://fortum-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobór materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa sieci i przyłączy w rejonie ul. Stobrawskiej we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: 127/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN80 na 2x∅88,9/160 mm od połączenia z istniejącą siecią kanałową 2xDN200 w komorze ciepłowniczej przy ul. Stobrawskiej do połączenia z odcinkiem preizolowanym w jezdni ul. Kwiskiej (wraz z przebudową przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Stobrawskiej) we Wrocławiu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
45231110 Rohrverlegearbeiten
45231112 Installation von Rohrleitungsnetzen
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45312000 Installation von Alarmanlagen und Antennen
45321000 Wärmedämmarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN80 na 2x∅88,9/160 mm od połączenia z istniejącą siecią kanałową 2xDN200 w komorze ciepłowniczej przy ul. Stobrawskiej do połączenia z odcinkiem preizolowanym w jezdni ul. Kwiskiej (wraz z przebudową przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Stobrawskiej) we Wrocławiu.

2. Przebudowę sieci ciepłowniczej należy wykonać zgodnie z szczegółowymi wymaganiami aktualnie obowiązującej normy PN-EN 13941 lub równoważnej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, wzór umowy i dokumentacja projektowa (Załącznik nr 8 do SIWZ). Dokumentacja projektowa składa się m.in. z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu odbudowy nawierzchni i przedmiaru robót – dokumentu pomocniczego. Przedmiotowa dokumentacja projektowa zawiera decyzje, uzgodnienia i opinie administracyjne umożliwiające realizację budowy sieci ciepłowniczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

4. W dokumentacji projektowej zostały wskazane wymagane minimalne parametry techniczne systemu w technologii rur preizolowanych. Zakres równoważności został opisany w dokumentacji projektowej poprzez wskazanie minimalnych parametrów technicznych. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego system w technologii rur preizolowanych spełnia minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego poprzez udokumentowanie, że materiały preizolowane spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ wskazać nazwę producenta i nazwę oferowanego systemu technologii rur preizolowanych dla całego zadania.

6. Wszędzie gdzie w dokumentach SIWZ i dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje, systemy o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp lub ustawa Pzp), Zamawiający dopuszcza ofertowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, zagwarantują one realizację robót w zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę lub zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach.Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i z użyciem tych rozwiązań spełniają wymagania Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w dokumentach SIWZ i dokumentacji projektowej uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym uwzględniając technologię zastosowaną w istniejącej infrastrukturze.

7. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi, jak poniżej:

7.1. na zaoferowany system preizolowany – wymagany okres gwarancji i rękojmi – 5 lat;

7.2. na odtworzenie nawierzchni – wymagany okres gwarancji i rękojmi – 5 lat albo dłuższy w zależności od uzgodnień z właścicielami terenu (uzgodnienia z właścicielami terenu są załączone do dokumentacji projektowej do przedmiotowego postępowania przetargowego).

8. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiono we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

9. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 85
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer projektu: POIS.01.05.00-00-0046/18 Program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014–2020.Priorytet i zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Pełna nazwa projektu: przebudowa sieci ciepłownicze we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów – etap II.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jej prawidłowe złożenie na platformie przetargowej Fortum dostępnej pod adresem https://fortum-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z platformy przetargowej Fortum przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.2 i sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 Pzp.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie/a w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, zgodnie z wymogami w pkt 9.1.1 SIWZ.

5. Oświadczenie/a, o którym/ch mowa powyżej należy złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (dalej: JEDZ).JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na platformie przetargowej Fortum w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie przetargowej Fortum, informacji z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt 9.3 SIWZ.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w pkt 9.8 SIWZ. Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne zgodnie z pkt 9.8.2–9.8.3 SIWZ.

9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z tzw. procedury odwróconej, polegającej na tym, że Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnią warunki udziału w postępowaniu.

10. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp – składa dokumenty lub oświadczenia zgodnie z zapisami pkt 9.4 SIWZ.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.1.a i 9.3.2 SIWZ składa dokumenty, o których mowa w pkt 9.5 SIWZ.

12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem/ami o którym/ch mowa w pkt 9.6 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, o których mowa w pkt 7.3.2 lit. a SIWZ:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.2 ogłoszenia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w pkt 7.3.2 lit.a SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia powyższych warunków (na zasadzie spełnia / nie spełnia) będzie prowadzona na podstawie treści dokumentów i oświadczeń, określonych w rozdziale 9 SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki posiadania zdolnościtechnicznej i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w pkt 7.3.1 lit. a i lit. b SIWZ:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej o średnicy co najmniej 2xDn80 mm o długości min. 70 m;

b) dysponuje odpowiednio przygotowanym potencjałem osobowym jaki będzie skierowany do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem budowy – 1 (jedna) osoba posiadająca doświadczenie polegające na pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat funkcji kierownika budowy lub kierownika robót podczas realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej 1 (jednej) budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej o średnicy co najmniej 2xDn80 mm o długości min. 70 m oraz posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie nie węższym niż w specjalności sieci cieplnych, zrzeszoną w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),

lub posiadająca odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa,

lub posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.),

lub która ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.),

Zamawiający wyjaśnia: pojęcie „budowa” lub „przebudowa”, o którym mowa w powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6, 7a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3 ogłoszenia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz ten powinien zawierać dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 7.3.1 lit a SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób, o których mowa w pkt 7.3.1 lit. b SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Ocena spełnienia powyższych warunków (na zasadzie spełnia / nie spełnia) będzie prowadzona na podstawie treści dokumentów i oświadczeń, określonych w rozdziale 9 SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy opisane zostały w SIWZ i we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w rozdziale 4 SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Fortum Network Wrocław Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, POLSKA – III piętro, sala Tesla A, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Portalu przetargowego Fortum poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Pzp (m.in. pkt 7.5–7.9 SIWZ) oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom podane zostały w rozdziale 23 SIWZ.

2. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)podane zostały w pkt 7.4.1–7.4.3 SIWZ.

3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. Postępowanie przetargowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej Fortum:

https://fortum-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez internet. Wykonawca na platformie przetargowej Fortum, ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Zamawiający informuje, że szczegóły dotyczące porozumiewania się zostały opisane w rozdziale 10 SIWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 1 000,00 PLN. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdział 12 SIWZ.

6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

6.1. pieniądzu;

6.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

6.3. gwarancjach bankowych;

6.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

6.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.,poz.1804).

7. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty został opisany w rozdziale 14 i 15 SIWZ.

8. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO zawiera rozdział 25 SIWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, że w związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ – na Platformie przetargowej Fortum pod adresem:

https://fortum-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie oraz skarga do sądu przewidziane w art. 179 do art. 198 g ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec innych czynności niż ww. wymienione, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020