Werken - 238885-2020

Submission deadline has been amended by:  275819-2020
25/05/2020    S100

Frankrijk-Gex: Bouwwerkzaamheden

2020/S 100-238885

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté d'agglomération du Pays de Gex
Postadres: 135 rue de Genève
Plaats: Gex
NUTS-code: FRK21 Ain
Postcode: 01170
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. le président
E-mail: marches@paysdegexagglo.fr
Telefoon: +33 450426500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.paysdegexagglo.fr

Adres van het kopersprofiel: https://webmarche.adullact.org

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marchés relatifs à l'exécution des travaux de construction du pôle de l'entrepreneuriat — lots nº 02 à 25 — III

Referentienummer: TI_MOA_POENTR_18_09_II
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 747 325.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terrassements — VRD

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500 Grondverzet
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 182 287.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522 Metselwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 737 236.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente — murs à ossature bois — échafaudage

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261100 Dakconstructiewerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 326 422.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité — zinguerie

Perceel nr.: 06
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420 Waterdicht maken
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 682 480.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bardage

Perceel nr.: 07
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262650 Bekledingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 278 001.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures bois — aluminium

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 432 577.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protection solaire

Perceel nr.: 09
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115900 Zonweringselementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 130 215.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serrurerie

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500 Smidswaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 149 553.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Façade double peau avec vitrage photovoltaïque

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45441000 Beglazing
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 558 675.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plâtrerie — plafonds suspendus

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000 Pleisterwerk
45421146 Aanbrengen van verlaagde plafonds
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 156 581.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries intérieures bois — mobilier

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 571 577.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtement de sols souples — moquette

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432100 Aanbrengen en afwerken van vloeren
45432111 Leggen van flexibele vloerbekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 010.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carrelage — faïence

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431000 Tegelwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 556.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Planchers techniques — cloisons mobiles

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421152 Aanbrengen van scheidingswanden
44112220 Verhoogde vloeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 170 958.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtement de sol en caoutchouc collé

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432100 Aanbrengen en afwerken van vloeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 61 454.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture — revêtements muraux

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 136 810.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage de fin de chantier

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 835.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseur

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100 Installeren van liften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 650.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipements de cuisine

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000 Keukenuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 564.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Forage de sondes

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45122000 Maken van proefboorgaten
33141641 Sondes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 115 211.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage — ventilation — sanitaire

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45232460 Sanitaire installaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 760 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 718 675.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aménagements extérieurs

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112700 Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 309 008.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020