Werken - 238907-2019

23/05/2019    S99    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 099-238907

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 081-192934)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Woonhaven Antwerpen
Postadres: Jan Denucéstraat 23
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211
Postcode: 2020
Land: België
Contactpersoon: De heer dienst projecten
E-mail: projecten@woonhaven.be
Telefoon: +32 32136706
Fax: +32 32136790

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.woonhaven.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Waterhoenlaan

Referentienummer: Waterhoenlaan
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-192934

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er werden bijkomende inlichtingen geplaatst in het bestek