Werken - 238945-2016

13/07/2016    S133    Europese Commissie - Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Ierland-Dunsany: Reparatiewerken aan de houten buitendeuren en ramen van de gebouwen van de EU-Commissie in Dunsany, district Meath, Ierland

2016/S 133-238945

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Health and Food Safety
Postadres: Grange, County Meath
Plaats: Dunsany
NUTS-code: IE022 Mid-East
Land: Ierland
Contactpersoon: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1683
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reparatiewerken aan de houten buitendeuren en ramen van de gebouwen van de EU-Commissie in Dunsany, district Meath, Ierland.

Referentienummer: SANTE/2016/F6/012.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Aangezien het gebouw meer dan 15 jaar oud is, hebben de taken die vallen onder de opdracht betrekking op de reparatie/vervanging van onderdelen van de ramen en buitendeuren waardoor water of tocht binnenkomt in de kantoren en het crèchegebouw.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421111 Plaatsen van deurkozijnen
45421112 Plaatsen van raamkozijnen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE022 Mid-East
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grange, Dunsany, district Meath, Ierland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aangezien het gebouw meer dan 15 jaar oud is, omvatten de taken die vallen onder de opdracht de reparatie/vervanging van onderdelen van de ramen en deuren waardoor water of tocht binnenkomt in de kantoren en het crèchegebouw. Het gaat ook om reparaties/behandelingen die ervoor moeten zorgen dat de ramen langer meegaan. Het gebouw beslaat 10 100 m2. Het project zal in 4 fasen worden uitgevoerd. Dit gebeurt in 2-4 jaar, afhankelijk van de vooruitgang van het werk. Het gebouw is een kantorencomplex met 2 verdiepingen verspreid over 3 onderling verbonden blokken met een afzonderlijk crèchegebouw. Deze opdracht is een raamovereenkomst zonder financiële verplichting. Voor elke afzonderlijke fase van het project wordt een individuele specifieke overeenkomst opgesteld.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/08/2016
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) De aandacht van de geïnteresseerde partijen wordt gevestigd op het doel van deze aankondiging, namelijk de selectie van de gegadigden die het bestek zullen ontvangen en tot inschrijving zullen worden uitgenodigd. De procedure bestaat uit 2 afzonderlijke fasen. In de eerste fase zullen de deelnemingsaanvragen die als reactie op deze aankondiging zijn verstuurd, worden beoordeeld door een selectiecomité op basis van de criteria vermeld in de aanbestedingsstukken. In fase 2 worden alle aanvragers die aan de vermelde minimumvereisten voldoen, geselecteerd en vervolgens uitgenodigd om een inschrijving in te dienen.

Aanvragers die na fase 1 niet zijn geselecteerd, zullen op de hoogte worden gesteld van de redenen voor hun uitsluiting van de procedure.

2) NB: Belangstellende partijen wordt gevraagd bij de indiening van hun deelnemingsaanvraag de in de aanbestedingsstukken vermelde voorwaarden strikt na te leven. Daarnaast moeten belangstellende partijen:

— hun aanvraagformulier versturen vóór de uiterste termijn vermeld in IV.2.2. Aanvragen die worden verstuurd na de uiterste termijn vermeld in IV.2.2 zullen automatisch worden verworpen,

— alle documenten en inlichtingen bijvoegen die worden gevraagd in de aanbestedingsstukken.

Gegadigden moeten hun deelnemingsaanvraag verzenden naar: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu zoals vermeld in I.1.

3) Belangstellende partijen wordt gevraagd zich in dit stadium te onthouden van het vragen van bijkomende inlichtingen.

4) Er wordt een bezoek aan de vestiging in Grange georganiseerd zodat de geselecteerde gegadigden de gebouwen kunnen bezichtigen.

Kosten die hiervoor door de gegadigden worden gemaakt kunnen echter niet worden vergoed door de Europese Commissie.

Maximaal 3 vertegenwoordigers van elke inschrijver mogen deelnemen aan dit bezoek. Deelname aan een verkenningsbezoek is niet verplicht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: zie VI.4.1.
Plaats: Luxemburg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2016