Roboty budowlane - 238945-2016

13/07/2016    S133

Irlandia-Dunsany: Roboty naprawcze związane z zewnętrznymi drzwiami i oknami z drewna w budynkach Komisji Europejskiej w Dunsany, hrabstwo Meath, Irlandia

2016/S 133-238945

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Health and Food Safety
Adres pocztowy: Grange, County Meath
Miejscowość: Dunsany
Kod NUTS: IE022 Mid-East
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1683
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty naprawcze związane z zewnętrznymi drzwiami i oknami z drewna w budynkach Komisji Europejskiej w Dunsany, hrabstwo Meath, Irlandia

Numer referencyjny: SANTE/2016/F6/012.
II.1.2)Główny kod CPV
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budynek ma ponad 15 lat, więc zadania objęte przedmiotowym zamówieniem dotyczą naprawy/wymiany elementów okien i drzwi zewnętrznych, przez które do biur i budynku żłobka dostaje się woda, a w pomieszczeniach tworzą się przeciągi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45421111 Instalowanie framug drzwiowych
45421112 Instalowanie ram okiennych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE022 Mid-East
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grange, Dunsany, hrabstwo Meath, Irlandia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budynek ma ponad 15 lat, więc zadania objęte przedmiotowym zamówieniem dotyczą naprawy/wymiany elementów okien i drzwi zewnętrznych, przez które do biur i budynku żłobka dostaje się woda, a w pomieszczeniach tworzą się przeciągi. Obejmują również naprawy/zabiegi mające na celu przedłużenie czasu eksploatacji systemu okien. Powierzchnia budynku wynosi 10 100 m2. Realizacja projektu jest podzielona na 4 etapy. Potrwa od 2 do 4 lat, w zależności od postępów robót. Budynek jest 2-kondygnacyjnym kompleksem biurowym, w skład którego wchodzą 3 wzajemnie połączone obiekty z oddzielnym budynkiem żłobka. Umowa ma postać umowy ramowej bez zobowiązania finansowego. Na poszczególne etapy projektu będą zawierane oddzielne umowy szczegółowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

(1) Zwraca się uwagę zainteresowanych stron na cel niniejszego ogłoszenia, tj. wybór kandydatów, którzy otrzymają specyfikację i zostaną zaproszeni do złożenia ofert. Procedura obejmuje 2 oddzielne etapy. Na pierwszym etapie komisja przetargowa dokona oceny wniosków przesłanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie na podstawie kryteriów podanych w dokumentacji przetargowej. Na drugim etapie wnioskodawcy spełniający podane minimalne standardy zostaną zakwalifikowani i zaproszeni do składania ofert.

Wnioskodawcy, którzy po 1. etapie nie zostaną zakwalifikowani, otrzymają informację dotyczącą przyczyn ich wyeliminowania z postępowania.

(2) Uwaga: przy składaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zainteresowane strony są proszone o ścisłe przestrzeganie warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Ponadto zainteresowane strony muszą:

— przesłać wnioski pocztą przed upływem terminu podanego w pkt IV.2.2. Wnioski przesłane po terminie podanym w pkt IV.2.2 zostaną automatycznie odrzucone,

— załączyć dokumenty i informacje wymagane w dokumentacji przetargowej.

Kandydaci muszą przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu, jak zaznaczono w pkt I.1.

(3) Zainteresowane strony proszone są o nieubieganie się o dodatkowe informacje na tym etapie.

(4) Zostanie zorganizowana wizyta na miejscu w Grange w celu umożliwienia zakwalifikowanym kandydatom obejrzenia pomieszczeń.

Niemniej Komisja Europejska nie zwraca kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z taką wizytą.

W wizycie na miejscu może uczestniczyć maksymalnie 3 przedstawicieli oferenta. Uczestnictwo w wizycie jest nieobowiązkowe.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Jak w pkt VI.4.1.
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2016