Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Lucrări - 238945-2016

13/07/2016    S133

Irlanda-Dunsany: Lucrări de reparații pentru ușile și ferestrele exterioare din lemn ale clădirilor Comisiei UE din Dunsany, Comitatul Meath, Irlanda

2016/S 133-238945

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Health and Food Safety
Adresă: Grange, County Meath
Localitate: Dunsany
Cod NUTS: IE022 Mid-East
Țară: Irlanda
Persoană de contact: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1683
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de reparații pentru ușile și ferestrele exterioare din lemn ale clădirilor Comisiei UE din Dunsany, Comitatul Meath, Irlanda.

Număr de referinţă: SANTE/2016/F6/012.
II.1.2)Cod CPV principal
45421100 Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Întrucât clădirea are o vechime mai mare de 15 ani, sarcinile acoperite de contract vizează repararea/înlocuirea elementelor ferestrelor și ușilor exterioare care permit pătrunderea apei sau a aerului în birouri și clădirea creșei.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45421111 Instalare de tocuri de uşi
45421112 Instalare de rame de ferestre
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IE022 Mid-East
Locul principal de executare:

Grange, Dunsany, comitatul Meath, Irlanda.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Întrucât clădirea are o vechime mai mare de 15 ani, sarcinile acoperite de contract vizează repararea/înlocuirea elementelor ferestrelor și ușilor exterioare care permit pătrunderea apei sau a aerului în birouri și creșă. Acestea implică, de asemenea, reparații/tratamente pentru prelungirea duratei de viață a sistemului de ferestre. Clădirea are o suprafață de 10 100 m2. Proiectul va fi executat în 4 etape. Acesta va fi realizat în 2-4 ani în funcție de progresul lucrărilor. Clădirea este un complex de birouri cu 2 etaje repartizat în 3 blocuri interconectate cu o clădire separată destinată creșei. Acesta este un contract-cadru care nu implică nicio obligație financiară. Va exista un contract specific individual pentru fiecare etapă separată a proiectului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/08/2016
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

(1) Se atrage atenția părților interesate asupra scopului acestui anunț, adică selectarea candidaților care vor primi caietul de sarcini și care vor fi invitați să depună oferte. Procedura constă în 2 etape distincte. În prima etapă, cererile de participare trimise ca răspuns la acest anunț vor fi evaluate de către un comitet de selecție pe baza criteriilor indicate în dosarul licitației. În a 2-a etapă, toți candidații care îndeplinesc nivelurile minime indicate vor fi preselectați și, ulterior, invitați să depună ofertă.

Candidații care nu sunt preselectați în urma primei etape vor fi informați cu privire la motivul excluderii lor de la procedură.

(2) NB: părțile interesate trebuie să respecte în mod strict condițiile menționate la dosarul licitației la momentul depunerii cererii de participare. În plus, părțile interesate trebuie:

— să trimită candidatura înainte de termenul-limită menționat la punctul IV.2.2. Candidaturile trimise după termenul-limită menționat la punctul IV.2.2 la vor fi respinse automat;

— să includă toate documentele și informațiile solicitate în dosarul de licitație.

Candidații trebuie să trimită cererile de participare la adresa: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu astfel cum se specifică la punctul I.1.

(3) Li se solicită părților interesate să se abțină de la a solicita informații suplimentare în această etapă.

(4) Va fi organizată o vizită la locația din Grange pentru a permite candidaților preselectați să vadă sediul.

Cu toate acestea, Comisia Europeană nu va rambursa niciun fel de costuri suportate în acest scop de candidați.

La vizita pe teren pot participa maximum 3 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Participarea la vizita pe teren nu este obligatorie.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: A se vedea punctul VI.4.1
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/07/2016