Usluge - 238948-2016

13/07/2016    S133

Belgija-Bruxelles: Ad hoc studijski posjeti/seminari za službenike/donositelje politika iz trgovinskih partnerskih zemalja radi podrške sanitarnoj i fitosanitarnoj politici

2016/S 133-238948

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: TRADE D Sustainable Development; Economic Partnership Agreements — African, Caribbean and Pacific; Agri-food and Fisheries
Poštanska adresa: CHAR 08/2188, rue de la Loi 170
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1648
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ad hoc studijski posjeti/seminari za službenike/donositelje politika iz trgovinskih partnerskih zemalja radi podrške sanitarnoj i fitosanitarnoj politici

Referentni broj: TRADE16/D3/D10.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79417000 Usluge savjetovanja na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Okvirni ugovor za 2 godine aktivnosti s mogućnošću produljenja za dodatne 2 godine. Studijski će posjeti biti organizirani na ad hoc osnovi (putem posebnih ugovora) i obuhvaćat će seminare, izlaganja o praksi EU-a u sanitarnim i fitosanitarnim područjima, a mogu uključivati terenske posjete radi pokazivanja različitih aspekata prehrambenog lanca. Terenski posjeti mogu uključivati laboratorije, institute, agencije, objekte za proizvodnju hrane itd. Cilj je uspostaviti nekoliko 1-tjednih studijskih posjeta/seminara godišnje, uključujući putne i logističke aranžmane.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Posjeti će biti organizirani u različitim državama EU-a za stručnjake/donositelje politika iz trgovinskih partnerskih zemalja (države izvan EU-a).

II.2.4)Opis nabave:

Otvoreni postupak za sklapanje okvirnog ugovora s 1 pružateljem za specifične tehničke studijske posjete tijekom 2 godine; s mogućnošću produljenja za dodatne 2 godine. Planirana su 4 1-tjedna studijska posjeta godišnje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2016/S 060-100512
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/09/2016
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/09/2016
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europska komisija, Directorate-General for Trade, rue de la Loi 170, meeting room CHAR 8/A131, 1049 Brussels, BELGIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/07/2016