Usluge - 238949-2016

13/07/2016    S133

Belgija-Bruxelles: Pristup za ocjenjivanje PBT-ova podložnih postupcima ovlaštenja i ograničavanja u kontekstu društveno-ekonomske analize

2016/S 133-238949

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D
Poštanska adresa: avenue d'Auderghem 45, BREY 12/088
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: GROW-DIR-D-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1445
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1445
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pristup za ocjenjivanje PBT-ova podložnih postupcima ovlaštenja i ograničavanja u kontekstu društveno-ekonomske analize

Referentni broj: 549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
24000000 Kemijski proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ove studije razviti pristup spreman za upotrebu za društveno-ekonomsku analizu perzistentnih, bioakumulativnih i toksičnih tvari/vrlo perzistentnih i vrlo bioakumulativnih tvari (PBT/vPvB), uzimajući u obzir dosad obavljen posao. Utjecaji PBT-ova/vPvB-ova na ljudsko zdravlje i okoliš trebaju biti procijenjeni, uzimajući u obzir njihova intrinzična svojstva, scenarije emisija i njihovu distribuciju u različitim okolišnim područjima. Ako je moguće, treba provesti razumnu aproksimaciju potencijala štete, uključujući kvantifikaciju i monetizaciju mogućih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš.

Razvijeni pristup treba omogućiti grupiranje PBT-ova/vPvB-ova za koje se, zbog primjerice sličnih svojstava i uzoraka distribucije, mogu očekivati slični utjecaji. Radi donošenja zaključaka o razmjernosti mjera za smanjenje rizika ili kako bi se moglo zaključiti jesu li društveno-ekonomske koristi veće od rizika upotrebe tvari, treba razviti komparativni pristup.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Glavno mjesto izvršavanja zadataka su prostori izvoditelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, s iznimkom Komisijinih prostora.

II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/09/2016
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/09/2016
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

avenue d'Auderghem 45, Office room BREY12 ST/01, 1049 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom najmanje 48 sati unaprijed na adresu navedenu pod točkom 3.1. uputa za nadmetanje. Ovu obavijest mora potpisati ovlašteni službenik ponuditelja, a u obavijesti je potrebno navesti ime osobe koja će u ponuditeljevo ime biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/07/2016