Bauleistung - 238953-2020

Submission deadline has been amended by:  309658-2020
25/05/2020    S100    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Slatina: Straßenbauarbeiten

2020/S 100-238953

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Județean Olt
Nationale Identifikationsnummer: 4394706
Postanschrift: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 14
Ort: Slatina
NUTS-Code: RO414 Olt
Postleitzahl: 230025
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Vasilică Pătrașcu
E-Mail: achizitii@cjolt.ro
Telefon: +40 249431080
Fax: +40 249431122

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjolt.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096217
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare și execuție lucrări „Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersecție DN6)-Giuvărăști (limita județul Teleorman)”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4394706/2020/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A. Proiectare:

— elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor;

— elaborare proiect tehnic;

— asistenta tehnica.

B. Executie lucrari:

— constructii si instalatii – lucrari sistem rutier conform solutiei recomandate in DALI;

— organizare de santier.

Se propune modernizarea drumului judetean DJ 642, prin realizarea unui sistem rutier realizat din urmatoarele straturi:

— Km 13 + 533-km 59 + 652, L = 46,119 km, Stoenesti (DN6)-Giuvarasti (lim. jud. Teleorman);

— 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;

— 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20;

— preluare denivelari din beton asfaltic deschis BAD20;

— frezare/plombari/reparatii degradari Ia mixtura rutiera existenta.

Pe sectoarele cu tasari locale, burdusiri, cedari de margine, se va reface integral structura rutiera existenta, avand urmatoarele straturi:

— 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;

— 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20;

— element pentru împiedicarea transmiterii fisurilor (geocompozit) L = 1,0 m;

— 20 cm strat de agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici;

— 30 cm strat de fundatie de balast.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu cel putin 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 61 563 154.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO414 Olt
Hauptort der Ausführung:

Judetul Olt.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se propune modernizarea drumului județean DJ 642, prin realizarea unui sistem rutier realizat din următoarele straturi: Km 13 + 533-km 59 + 652, L = 46,119 km, Stoenești (DN6)-Giuvărăști (lim. jud. Teleorman).

Valoarea estimata totala a achiziției este de 61 563 154 RON fără TVA defalcată după cum urmează:

A. valoare proiectare: 1 704 033 RON fără TVA, din care:

— servicii proiectare: 1 301 635 RON fără TVA;

— asistenta tehnica din partea proiectantului 402 398 RON fără TVA;

B. valoare execuție lucrări: 59 859 121 RON fără TVA, defalcata după cum urmează:

— construcții si instalații: 59 485 464 RON fără TVA;

— organizare de șantier: 373 657 RON fără TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 43
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala - Prioritatea de investitii 6.1 -Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T inclusiv a nodurilor multimodale.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul va face dovada ca nu se încadrează la situațiile prevăzute de art.60, art.164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. Certificate privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) din care sa reiasă la momentul prezentării acestora, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul social, sediile secundare, punctul/punctele de lucru pentru care exista obligații de plata.

2. Cazier fiscal pentru operatorul economic,

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Persoane cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante:

Oprescu Marius - presedinte

Delureanu Virgil - vicepresedinte

Ciugulea Ioan - vicepresedinte

Ilie Marinela Elena - secretar al judetului

Dumitru Constanta-Director executiv Directia Economica, Buget - Finante

Motoi Cornel-Director executiv Directia Tehnica si Investitii

Negrila Mihaela-Sef serviciu tehnic investitii

Solduban Angela-Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu

Netcu Costinel - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeteana pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice si Autoritatea Judeteana de Transport

Busoiu Nicolae-Serviciul Buget, Impozite si Taxe

Achimescu Cristina-Serviciul Financiar – Contabilitate

Lăcraru Adrian-Șef serviciu administraţie publică, relaţii cu consiliile locale şi monitorul oficial al judeţului

Angela Nicolae – Serviciul Resurse Umane si Managementul Unitatilor Sanitare

Patrascu Vasilica-Serviciul Achizitii Licitatii Contractari

Stefanescu Ana Venera-Sef serviciu juridic - contencios

Lungu Daniela-Sef serviciu dezvoltare regionala

Consilieri judeteni: Barbulete Ion Adrian, Belinski Pavel, Bondrescu Ion Lucian, Butnariu Cristian, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Copilau Jenel, Crusoveanu Ionel Bogdan, Vlad Iuliana Daniela, Vasile Mirela, Dumitrescu Viorel, Galan Valeria, Gheorghe Ionel Cristian, Grecu Ion Catalin, Ionita Gherghina, Iordache Adrian, Irimia Ilie, Matei Mariana, Caleala Dumitru, Giurea Cătălin-Petrișor, Nedelea Ioan, Nicolescu Gabriel Florin, Niculae Florea, Nitu Lucian, Gheorghe Stefan, Popescu Constantin, Postelnicu Teodor, Radu Marian, Sofaru George, Vatamanu Victor, Vitan Nicolae.

Crisiti Giurumescu – reprezentant legal al furnizor sevicii auxiliare achizitiei - SC Emir Management Solution SRL

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitațile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: operatorii economici se limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV - A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.”

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse în DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la:

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara în care Operatorul Economic este stabilit;

ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, în conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca: • a realizat în ultimii 5 ani, în mod corespunzator, lucrari de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului, constand in lucrari de construire si/sau modernizare si /sau de reabilitare drumuri rutiere cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu 59.500.000 RON fara TVA; Prin lucrari similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achizitie publica se înteleg urmatoarele tipuri de lucrari:constructie si/sau modernizare si/ sau reabilitare aferente unor drumuri care se încadreaza cel putin în clasa IV de complexitate conform normativului în domeniu. Informatii cu privire la clasele tehnice aferente drumurilor se gasesc în Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Pentru scopul prezentei proceduri: 1. Experienta similara va putea fi indeplinita: a). Prin prezetarea de contracte de executie lucrari avand ca obiect atat prestarea de servicii de proiectare cat si executia lucrarilor proiectate (proiectare si executie) – art 3 litera m din Legea 98/2016 realizate in ultimii 5 ani sau b) Prin cumularea valorica a lucrarilor/serviciilor executate/prestate in cadrul contractelor derulate distinct, respectiv, in cadrul unor contracte avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani si distinct, in cadrul unor contracte de executie lucrari executate in ultimii 5 ani. Pragurile cantitative/valorice sunt, in ambele situatii, cele precizate mai sus. 2. perioada de referinta - respectiv ultimii 5 ani/3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 5 ani/3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat - lucrari de construire si/sau modernizare si /sau de reabilitare drumuri rutiere „ realizate în mod corespunzator” înseamna lucrari realizate de Ofertant si receptionate de beneficiarul lucrarilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrarilor si pentru care au fost emise certificate de buna executie. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: a). obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei pr...

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienta similara in “Realizari de servicii similare”: Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca: - a prestat în ultimii 3 ani, în mod corespunzator servicii de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului, constand in servicii de proiectare (in orice faza) pentru lucrari de construire si/sau modernizare si /sau de reabilitare drumuri rutiere cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu 1.700.000 RON fara TVA; Prin serviii similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achizitie publica se înteleg servicii de proiectare pentru constructie si/sau modernizare si/ sau reabilitare aferente unor drumuri care se încadreaza cel putin în clasa IV de complexitate conform normativului în domeniu. Informatii cu privire la clasele tehnice aferente drumurilor se gasesc în Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. Pentru scopul prezentei proceduri: - servicii de proiectare (in orice faza) pentru lucrari de construire si/sau modernizare si /sau de reabilitare drumuri rutiere „prestate in mod corespunzator” înseamna servicii prestate de Ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor, în limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul serviciilor si pentru care au fost emise “referinte adecvate” in sensul art 58 din Directiva 24/2016. Intra in categoria “referintelor adecvate” urmatoarele documente: procesele - verbale de receptie a documentatiilor de proiectare sau procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in baza proiectului respectiv sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: a). obiectul serviciului prestat astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, b). perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul c) locul / obiectivul serviciului prestat şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

Proportia de subcontractare Asocierea 1.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute de Legea 98/2016. 2. In cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceştia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. 3. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională conform Legii98/2016. Subcontractarea 1.În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. 2.Avand in vedere prevederile art 218 din Legea 98/2016 subcontractorii îşi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, opţiunea de a fi sau nu plătiţi direct de către autoritatea contractantă. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspect (art 150 alin 1 si 2 din Hg 395/2016). 3.Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, de a prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente furnizarilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie public. Contractele trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie public. 4.Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale subcontractantilor pe durata contractului de achiziţie publică. 5.Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile referitoare la numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi şi va obţine acordul autorităţii contractante privind noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificat...

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV - A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.” Nota 1: In cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit. Nota 2: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. (exemplu:; decembrie 2012: 1 euro = 4,510000 RON; decembrie 2013: 1 euro = 4,436100 RON; decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 RON, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467 RON; decembrie 2016 si anul 2017 : 1 EUR = 4.5172 RON) Nota 3 Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV - A,B,C,D. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.” Nota 1: In cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit. Nota 2: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. (exemplu:; decembrie 2012: 1 euro = 4,510000 RON; decembrie 2013: 1 euro = 4,436100 RON; decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 RON, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467 RON; decembrie 2016 si anul 2017 : 1 EUR = 4.5172 RON) Nota 3 Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 1.

Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si acordul de subcontractare. Duae va contine informatiile prevazute de art 193 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, respectiv: Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile referitoare la faptul ca nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 precum şi cele referitoare la criteriile privind capacitatea şi care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţii referitoare la faptul ca nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE completat de ofertant va include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE in aceeasi maniera in care s-a indicat si pentru operatorii economici (bifarea Indicatie globala). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamentul de sustinere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. În cazul în care există 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat câstigător, ofertantul cu pretul cel mai scăzut, pentru respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor. În cazul în care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractantă solicitând ofertantilor în cauză reofertarea in SEAP, urmând a se încheia contractul cu ofertantul a cărui noua propunere financiară are pretul cel mai scăzut.

2. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

— Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica),

— Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 si art.103 alin.2 din HG 395/2016 (unde este cazul).

3.Modificarea contractului va fi posibila in conditiile art 221 din Legea 98/2016.

4. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV - A,B,C,D. Prezenta mentiune este in conformitate cu mentiunile din DUAE, Partea IV: « Criteriile de selectie » sectiunea a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie. In fapt, operatorii economici vor bifa la sectiunea « partea IV criteriile de selectie » punctul - a: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie – “ In ceea ce priveste criteriile de selectie, autoritatea contractanta cere operatorului economic sa declare ca Acesta indeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.”

5. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire, in secțiunea ”Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite; - DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Județean Olt – Serviciul juridic
Postanschrift: Bulevardul AIexandru Ioan Cuza nr. 14
Ort: Slatina
Postleitzahl: 230025
Land: Rumänien
E-Mail: cjolt@cjolt.ro
Telefon: +40 249431080
Fax: +40 249431122

Internet-Adresse: www.cjolt.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020