Diensten - 238987-2021

12/05/2021    S92

België-Oudenaarde: Cateringdiensten

2021/S 092-238987

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Algemeen ziekenhuis Oudenaarde
Nationaal identificatienummer: 0870.757.023_502069
Postadres: Minderbroedersstraat 3
Plaats: Oudenaarde
NUTS-code: BE235 Arr. Oudenaarde
Postcode: 9700
Land: België
Contactpersoon: Paul Strybol
E-mail: paul.strybol@azoudenaarde.be
Telefoon: +32 55336680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.azoudenaarde.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410128
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410128
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AZ+Oudenaarde-D21+703-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D21/703 Cateringdiensten voor het AZ Oudenaarde vzw

Referentienummer: AZ Oudenaarde-D21 703-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000 Cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Een vierjarige overeenkomst met mogelijkheid tot een jaar verlenging voor het volledig beheer en de organisatie van de keukenuitbating, inclusief keukenmanagement, ter beschikking stellen van personeel, levering van voedingsmiddelen, bereiden en verdelen tot op de verpleegafdelingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE235 Arr. Oudenaarde
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een vierjarige overeenkomst met mogelijkheid tot een jaar verlenging voor het volledig beheer en de organisatie van de keukenuitbating, inclusief keukenmanagement, ter beschikking stellen van personeel, levering van voedingsmiddelen, bereiden en verdelen tot op de verpleegafdelingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2021
Einde: 31/10/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot een jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie bestek.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/06/2021
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Oudenaarde
Postcode: 9700
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Oudenaarde
Postcode: 9700
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank
Plaats: Oudenaarde
Postcode: 9700
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2021