Bauleistung - 239087-2020

25/05/2020    S100    Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Kielce: Ingenieur- und Hochbauarbeiten

2020/S 100-239087

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. Jagiellońska 72
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 25-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Telefon: +48 413470480
Fax: +48 413470470

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szdw.kielce.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I

Referenznummer der Bekanntmachung: Postępowanie nr 35
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 24 725 473.84 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34900000 Verschiedene Transportmittel und Ersatzteile
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45500000 Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie sandomierskim, gminie Zawichost i Ożarów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I,

polegające na:

— zadanie nr 1: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332,

— zadanie nr 2: budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice – gr. województwa w km 0+000 do km ok. 2+750.

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, opiniami i uzgodnieniami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, rozbiórkę.

W ramach zamówienia (w cenie kontraktowej i czasu na ukończenie) w razie konieczności należy także:

— wykonać raport i przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko

— uzyskać w razie konieczności odstępstwa od warunków technicznych;

b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, badań archeologicznych wyprzedzających (wyprzedzające badania wykopaliskowe), zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU;

c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową;

d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać:

— rozbudowę DW 777 po śladzie istniejącym z ewentualną korektą nienormatywnych łuków oraz budową ciągu pieszych o nawierzchni – asfaltowej o szerokości 2,00 m wzdłuż DW 777 na terenie miejscowości z usytuowanego za rowem lub w przypadku braku możliwości przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz przepustów drogowych; rozbudowa skrzyżowania DW 759 i DW 777 w km 26+311 21+513 z wydzieleniem relacji skrętnych; zatok autobusowych, przepustów, odwodnieniem drogi, budową/przebudowa oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebudową kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, wycinka kolidujących drzew,

— budowę nowego przebiegu DW 759 długości ok. 1,50 km wraz z dowiązaniem do śladu istniejącego w km 2+250 skrzyżowania z drogą gminną nr 401018T. Rozbudowa drogi nr 759 na odcinku od skrzyżowania do przeprawy promowej w km 2+610 dł. ok 0,36 km, tj. wjazd na wał. Budowa ciągu pieszych o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,00 m wzdłuż DW 759 na terenie miejscowości usytuowanego za rowem lub w przypadku braku możliwości przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz wymianą przepustów drogowych; wyburzenie kolidujących z inwestycją budynków; włączenie starodroża DW 759 w nowo budowany odcinek drogi wojewódzkiej poprzez rozbudowę odcinka drogi gminnej 401059T i budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi gminnej 401059T z nowym przebiegiem DW 759; przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, przebudową skrzyżowań, przepustów drogowych i odwodnieniem, budowa/przebudowa oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wycinka kolidujących drzew.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40.0
Preis - Gewichtung: 60.0
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 480 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 200-484963
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa Dylmex Tomasz Dyl
Postanschrift: ul. Towarowa 44
Ort: Staszów
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 28-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 31 697 731.46 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 24 725 473.84 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Przygotowanie terenu i placu budowy, prowadzenie bieżącego nadzoru przez cały okres realizacji zamówienia przez Firmę, na której zasoby Wykonawca powołał się na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w SIWZ rozdz. VII–VIII (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia),

— sposobu porozumiewania się, sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w SIWZ rozdz. pkt X–XIV.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. z 2019, poz. 123), tj. elektronicznej Platformy Przetargowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pod adresem: https://szdw-kielce.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w rozdziale I SIWZ, w zakładce „Platforma Zamówień Publicznych”. Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na platformie https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez Wykonawców oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (zgodnie z opisem zawartym w rozdziale II pkt 4).

4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą. Informacje na temat wadium zostały określone w SIWZ – rozdz. XV.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ, zmiany umowy zostały określone w paragrafie 19 wzoru umowy.

6. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, POLSKA; inspektorem ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, POLSKA, jest Pan Kazimierz Jagieła, kontakt: k.jagieła@szdw.kielce.com.pl, tel. +48 413470480 w. 78 *; Z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia, ograniczoną zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia – wszelkie informacje w zakresie RODO zawarte zostały w rozdziale I SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020